צרו קשר בוואצאפ

אימות חתימה על הסכמים ומסמכים על ידי עורך דין או נוטריון 2022

אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה רגיל -המדריך המלא חקיקה מעודכנת 2022

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

אימות חתימה – הקדמה

אימות נוטריוני הוא מתן אישור למסמך, אשר מעניק לאותו המסמך תוקף משפטי מחייב ומלא. במסגרת מתן האישור, הנוטריון קובע כי המסמך מקורי וכי ניתן להסתמך על השלכותיו המשפטיות והחוקיות, גם כראיה קבילה בבית משפט. אימות חתימה נוטריוני הוא הליך במסגרתו נוטריון מאשר כי חתימה של אדם על מסמך, היא אכן חתימתו.

חוק הנוטריונים קובע כי לנוטריון יהיו הסמכויות הבאות:

פרק ב': סמכויות הנוטריון

סמכויות הנוטריון7.נוטריון מוסמך –

(1)לאמת חתימה על מסמך;

(2)לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)לאשר שאדם פלוני חי;

(7)לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

(תיקון מס' 6) תשנ"ה-1995

(11)לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

ייחוד פעולות8.פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 7(1), (3), (7), (8) ו-(9), כשהמסמך הנוטריוני דרוש לצרכי שימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, לא תיעשה אלא בידי נוטריון.

שמירת סמכויות9 .אין בהוראות פרק זה כדי למנוע עשיית פעולה בידי עובד ציבורי המוסמך לכך במילוי תפקידו, או בידי אדם אחר המוסמך לכך על פי חיקוק.

על מנת לבצע אימות חתימה נוטריוני, האדם החותם מתייצב באופן רשמי בפני הנוטריון, מזדהה בפניו ומאשר שאכן החתימה על המסמכים היא חתימתו. מלבד בחינת אמיתות המסמך וזהות הצדדים, הנוטריון אף יבחן שהחותמים על המסמך מבינים את מהותו, את החובות והזכויות שצומחות להם מהמסך, ואת ההשלכות של חתימה על המסמך.

אימות חתימה והכנת מסמכים משפטיים על ידי עורך דין או נוטריון
אימות חתימה והכנת מסמכים משפטיים על ידי עורך דין או נוטריון

אימות חתימה נוטריון בחו"ל

אימות חתימה נדרש במקרים שונים, וביניהם במקרים בהם אחד החותמים נמצא בחו"ל. במקרים בהם הצדדים מצויים במרחק רב אחד מהשני, לא באותה מדינה ולא חל עליהם אותו הדין, יש צורך ביתר שאת באימות חתימה נוטריוני משתי סיבות מרכזיות. ראשית, הפער המשפטי בין המדינות עשוי להעלות סוגיות מורכבות, ולכן הנוטריון נדרש לוודא כי המסמך נעשה בהתאם לדין של שתי המדינות על מנת להיות בעל תוקף מחייב. שנית, המרחק הפיזי בין הצדדים עשוי להוות פרצה לזיוף חתימות והונאה, ולכן אימות חתימה על ידי נוטריון בחו"ל נדרש באופן מיוחד.

על פי הדין בישראל, הנוטריון הישראלי מוסמך לבצע כל פעולה בחו"ל, כל עוד אותה פעולה נוטריונית נמצאת בזיקה לישראל. למשל, הנוטריון הישראלי רשאי לאמת חתימה על הסכם הנוגע למקרקעין בישראל או לכל פעולה הנוגעת לאזרח ישראלי המצוי בחו"ל.

במקרה ואין בנמצא נוטריון ישראלי, והלקוח מעוניין לבצע אישור חתימה למסמך שנדרש לו תוקף תחת הדין הישראלי, עומדות בפניו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, היא לחתום על המסמך בפני נוטריון מקומי, תחת הדין המקומי הנוגע להליך אישור החתימה. לאחר מכן, ניתן לשלוח את אישור החתימה עם חותמת אפוסטיל של הרשות המוסמכת לעשות כן. יש לשים לב, כי אפשרות זו רלוונטית רק למדינות אשר חתומות על אמנת האג. אפשרות אחרת, היא לחתום על המסמך בפני השגרירות או הקונסוליה המקומית. במקרים בהם אין נציגות ישראלית במדינה הזרה, לא תהא אפשרות לערוך את המסמך בדרך זו.

אימות חתימה עסקאות בחו"ל

יחד עם זאת, יש לשים לב כי אימות חתימה על עסקאות בחו"ל כפוף לכל הדינים הנוגעים לאותה עסקה במסגרת המדינה בה היא מתבצעת. למשל, אימות חתימה על צוואה המתבצע בחו"ל, עשוי להיות כפוף להתאמת הצוואה לדיני הצוואות במדינה הרלוונטית, אף אם יש זיקה ברורה בין הצוואה או המצווה לישראל. בדומה לכך, הנוטריון עשוי להידרש לעמוד בדרישות הקיימות בחו"ל לצורך אימות זהות ולוודא כי אין איסור חוקי במדינה המארחת לגבי הפעילות הנוטריונית.

יחד עם זאת, יש לשים לב, כי בכל מקרה אימות חתימה על ידי נוטריון בחו"ל כפוף לכלל הדינים הנוגעים לאימות חתימה בישראל. דהיינו, הנוטריון יצטרך לעמוד בכל הדרישות החוקיות אליהן כפוף נוטריון בישראל – כולל דרישות ההזדהות, ההקפדה על בחינת מודעותם של הצדדים ויתר התנאים בהם המסמך צריך לעמוד על מנת לקבל אישור של אמתותו.

יש לשים לב כי אימות חתימה נוטריוני איננו תרגום נוטריוני. לכן, ככל שהמסמך כתוב בשפה זרה ויש לתרגם אותו לעברית על מנת להעניק לו תוקף מחייב ומלא בישראל, נדרש מלבד אימות החתימה אף תרגום נוטריוני או אישור תרגום, לפני העניין. התרגום הנוטריוני מתבצע על ידי נוטריון אשר דובר את שתי השפות – עברית והשפה הזרה – באופן שמאפשר לו לאשר את אמיתות התרגום.

חתימה על אימות חתימה בחו"ל

האימות הנוטריוני בחו"ל נעשה בעצם בשני שלבים – בשלב הראשון, מתבצע המפגש בחו"ל בין החותמים הרלוונטיים לבין הנוטריון, בגדרו הנוטריון מבצע את כלל הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח את אמיתות המסמך, אמיתות החתימה ומודעות הצדדים למשמעויותיה. עם זאת, על פי תקנות הנוטריונים, החתימה הנוטריונית על אימות חתימה בחו"ל נעשית בארץ. זאת, על מנת להבטיח שכל הציוד הנוטריוני (חותם רשמי, פנקסים וכרטסת) נשארים במשרדו של הנוטריון בישראל. אם כן, השלמת האישור הנוטריוני נעשה במשרדו של הנוטריון בישראל, שם מתבצע הליך הרישום והחתימה הנוטריונית.

חתימה על ייפוי כוח בחו"ל או בישראל

פרק ד': התוצאות של פעולה נוטריונית

כוחו של אישור

19.אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

יפוי-כוח

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

20.

(א)יפוי-כוח כללי ויפוי-כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

(ב)סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו נית

ייפוי כוח הוא מסמך שנחתם בין לקוח לנציג, בגדרו מעניק הלקוח לנציג את הכוח וההרשאה לבצע בשמו פעולות משפטיות שונות, אשר עשויות להטיל על הלקוח זכויות וחובות אף כלפי צדדים שלישיים. במקרים בהם ייפוי כוח נחתם בחו"ל, ויש צורך בביצוע פעולות משפטיות באמצעות אותו המסמך גם בישראל, יש צורך באימות החתימה על המסמך אף בידי נוטריון. יש לשים לב, כי גם ההפך הוא הנכון – במקרים בהם ייפוי הכוח נחתם בישראל, והפעולות המשפטיות שנעשות בשמו מבוצעות בחו"ל.

לדוגמה, מקרה טיפוסי בו נדרש אימות חתימה על ייפוי כוח בחו"ל הוא מקרה שבו אזרח ישראלי אשר מתגורר בחו"ל מבקש למכור נכס אשר נמצא בישראל, ולשם כך הוא מעוניין לייפות את כוחם של בני משפחתו לבצע את הפעולה המשפטית הזו.

סוגיות נוספות

שכר טרחה על אימות חתימה

שכר טרחת נוטריון נקבע על פי החוק, והוא קבוע. הנוטריון איננו רשאי לגבות סכום גבוה יותר או נמוך יותר מזה שקבוע בתקנות הנוטריונים. בדרך כלל, העלות לאימות החתימה תקבע על פי מספר משתנים: מספר החותמות, המסמכים, העמודים, והכל כתלות גם במורכבות המסמך והתמשכות ההליך.

מקרים ייחודיים של אימות חתימה

ישנם מקרים מיוחדים, בהם יש דרישות נוספות בהליך אימות החתימה. למשל, באישור חתימה של אדם חולה, נדרש אף אישור רפואי המצהיר כי החותם הוא בעל דעה צלולה ובעמדה שיכולה להיות לו כשרות משפטית לבצע פעולות בפני נוטריון מתוך דעה נקייה. דוגמה אחרת, היא מקרה שבו שפת המסמך איננה ידועה ללקוח – במקרה כזה, יידרש אף תרגום או אישור תרגום של המסמך. במסגרת תרגום נוטריוני, הנוטריון עצמו בקיא בשתי השפות, ומבצע את התרגום או מאשר את מהימנותו של התרגום לאחר קריאה מדוקדקת שלו. במקרה של אישור תרגום, הנוטריון לא מתרגם בעצמו את המסמך, אך הוא מאשר כי המתרגם דובר את שתי השפות, וכי מדובר במתרגם אובייקטיבי, אמין וחיצוני לעסקה.

במקרה של אימות חתימה של קטין, אף תידרש מעורבות של הוריו של הקטין בתהליך. במסגרת זו, הנוטריון יידרש להעיד בחתימתו כי הוא קיבל את הצהרת ההורים, או שההורים נכחו בעת החתימה בפניו. לצד אימות זהותו של הקטין, יידרש הנוטריון אף לאמת את זהותם של ההורים, ולהבטיח כי ביניהם לבין החותם אכן מצוי קשר משפחתי הורי.

לסיכום, אימות חתימה בידי נוטריון בחו"ל איננו הליך מורכב, אך עליו להיעשות באמצעות לווי מקצועי ומשפטי, על מנת להבטיח כי המסמך המשפטי שבידיכם הוא מקורי, וכי תהיו מוגנים מבחינה משפטית בכל ההיבטים.

אימות חתימה בשם תאגיד

פרק ג': דרכים ותנאים לביצוע פעולה נוטריונית

איסור השימוש בסמכות לטובת קרובים10.(א)לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.

(ב)לענין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון –

(1)בן זוג;

(2)הורה, הורה הורה, הורה בן-זוג, צאצא, צאצא בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;

(3)אח או אחות ובני זוגם.

אימות חתימה

11.לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.

אישור העתק

12.לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים.

אישור נכונות של רשימת מצאי

13.לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי.

אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו

14.לא יאשר נוטריון שהחתום על מסמך בשם זולתו זכאי לחתום עליו כך, אלא אם זכותו לחתום הוכחה לנוטריון על ידי מסמכים שיש בהם ראיה לדבר, ואם חתם בשם תאגיד – על ידי פנקס המתנהל על פי חיקוק, בין בידי עובד ציבורי ובין בדרך אחרת, או על ידי מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.

על מנת שנוטריון יאשר חתימה בשם תאגיד יש להציג בפניו את אחד מהמסמכים הבאים:

 1. פרוטוקול ישיבת הנהלת תאגיד
 2. פרוטוקול אסיפה כללית
 3. פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין
 4. תעודת התאגדות ופאוטוקול ישיבת הנהלת תאגיד
 5. פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של התאגיד
 6. תעודת התאגדות ופרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של התאגיד
 7. אישור עורך דין בדבר זכויות החתימה בתאגיד
 8. אישור רואה החשבון של התאגיד
 9. תעודת התאגדות ואישור רואה החשבון של התאגיד
 10. אישור כונס הנכסים של התאגיד
 11. צו פירוק ואישור כונס הנכסים של התאגיד

אישור תרגום

15.לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו.

אישור שאדם נמצא בחיים

16.לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה.

אי-ביול

17.לא ישתמש נוטריון בסמכותו לגבי מסמך שאינו מבוייל כדין.

דרכי הביצוע של פעולה נוטריונית

18.שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה נוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר –

(1)בירור כשרותו המשפטית של המתייצב לפניו לשם ביצוע של הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;

(2)רשומות שעל הנוטריון לנהל על הפעולות הנוטריוניות שביצע, העתקים ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך זמנה.

י

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית
ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית להורדה

https://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/EN-general_power_of_attorney-form-4.doc

ייפוי כוח נוטריוני בעברית להורדה

https://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/form-general-15.doc

י

אימות חתימה הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה של אחד מהם או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים. יחד עם זאת, החוק מחריג ונותן לבני הזוג רשות להחליט אם רצונם לערוך הסכם אצל עורך דין אשר יגבר על חוק יחסי ממון. במקרה כזה, אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.

עריכת הסכם הממון יכולה התרחש לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. מועד עריכת הסכם הממון ישפיע על  האופן שבו ניתן לאשר אותו.

חוק יחסי ממון יעמוד בתוקפו גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.

על אף קיומו של חוק יחסי ממון, בית דין רבני מוסלמי או דרוזי יסרבו לאשר את ההסכם בערכאה הדתית. גם הסכם נישואים אזרחיים לא יאושר בערכאות הדתיות. כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור. עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין ונוטריון לעריכת הסכם ממון . שימו לב פסיקות בתי המשפט קבעו כי הסכם אשר לא אושר כדין על ידי בית המשפט או נוטריון, לפי העניין, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק, אך עשוי להיחשב כהסכם תקף בין הצדדים לפי חוק החוזים. נוסף על כך, במסגרת הסכם ממון , בני הזוג יכולים להסכים בכתב כי נכסים מסויימים לא יהיו משותפים לצדדים, ואין צורך לאשר הסכם כאמור בבית משפט או אצל נוטריון. משרדנו ערך עבורכם מספר מאמרי ידע בעניין זה הסדר איזון משאבים.

כמה עולה לאמת חתימה על ייפוי כוח נוטריוני באנגלית?

מחירי חתימה על מסמכים נוטריוניים במשרד נוטריון נקבע על פי מחירון נוטריון המתעדכן אחת לשנה. כמו כן, חשוב לדעת שהמחיר שייגבה בעבור אימות חתימה על מסמכי ייפוי כוח באנגלית, בין אם ייפוי כוח לאדם פרטי באנגלית, ייפוי כח אפוסטיל או ייפויייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר 03-7949755 כוח בלתי חוזר באנגלית , הוא אותו הסכום שייגבה בעבור חתימה על מסמך כזה בעברית, והוא כאמור כפוף לסכום שנקבע במחירון משרד המשפטים לתעריף שירותי נוטריון.

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא