אימות חתימה נוטריוני | מדריך מקיף 2024 + דוגמאות להורדה

אימות נוטריוני הוא אימות אשר מעניק תוקף משפטי למסמכים שאותם הוא מאשר. כלומר, ניתן יהיה להתייחס למסמכים כמקוריים ומהימנים רק לאחר קבלת האימות מעורך דין שמשמש כנוטריון. במסגרת מדריך זה נתאר באילו מצבים נדרש אימות נוטריוני ומסמכים להורדה >>>

אימות חתימה נוטריוני

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה בעברית)

לעתים, ישנה דרישה הקבועה בחוק לפיה צריכה להיות מצורפת למסמך או להסכם מסוים חתימת נוטריון. זאת, כדי לאמת כי החתימה על אותו מסמך אכן התבצעה על ידי האדם שנטען כי חתם עליו. ישנם מספר מצבים נפוצים שבהם נדרש אימות חתימה נוטריוני:

  • ייפוי כוח על משכנתה – בבואכם ליטול משכנתא מן הבנק, עליכם לשעבד את הנכס שאתם מעוניינים לקנות לבנק, בתמורה להלוואה ארוכת טווח שמוחזרת בתשלומים על פני פרק זמן משמעותי. על מנת ששעבוד זה יקוים כהלכה, על הבנק לקבל ייפוי כוח, הדורש אימות חתימה על ידי נוטריון.
  • ניסוח צוואה – על פי החוק, אימות חתימה של נוטריון נדרשת על מנת לאשר צוואות. זאת, על מנת לאשר את זהותו של החתום על הצוואה. הרציונל העומד מאחורי דרישה זו ברור – ביום קיום הצוואה החתום עליה כבר נפטר, כך שדרושה הוכחה קונקרטית לכך שהצוואה אכן מגשימה את רצונו. לפיכך, על הנוטריון לאשר שהאדם שחתום על הצוואה הוא אכן כותב הצוואה, וכי ניסח את הצוואה מרצונו החופשי, ללא כל כפייה ובצלילות דעת.
  • אישור הסכמי ממון – בשנים האחרונות עלתה הפופולריות של הסכמי הממון (או בשמם הנוסף – הסכמי טרום נישואין). כתוצאה מכך, זוגות רבים העומדים להינשא מבקשים להסדיר מראש את העניינים הכלכליים שעלולים להתעורר במקרה של גירושין. בשל חשיבותו של ההסכם, נדרש אימות נוטריוני על חתימותיהם של הצדדים.
אימות חתימה נוטריוני | מדריך מקיף 2023 + דוגמאות להורדה
אימות חתימה נוטריוני | מדריך מקיף 2023 + דוגמאות להורדה

אימות נוטריוני חתימה ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה בערבית)

על פי תקנה 9 (א) לתקנות הנוטריונים, אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית. ואכן, הביקוש לנוטריונים הבקיאים בשפה הערבית נמצא בעלייה מתמדת. שירותים נוטריוניים בערבית כוללים אימות חתימה נוטריונית במסמכים הכתובים בשפה הערבית, תרגום מסמכים משפטיים ורפואיים, תרגום תעודות ועוד.

חשיבותם המשפטית של המסמכים שנדרשים לאימות נוטריוני מחזקת את המסקנה כי נדרשת רמת בקיאות גבוהה בשפה הערבית מצד הנוטריון האמון על אימות המסמך, וזאת כדי למנוע סכסוכים משפטיים יקרים בעתיד.

אימות נוטריוני חתימה אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה משולב עברית אנגלית)

כידוע, לחתימה ישנו ערך עצום. כאשר אנו חותמים על מסמכים או על הצהרות, הרי שאנו מתחייבים אישית לכל המצוין על גביהם. בנוסף לכך, תוקפה המשפטי של חתימה מביא לכך שקשה עד בלתי אפשרי להתחמק מהתחייבות הנושאת חתימה. לכן, כאשר עסקינן בפעולות הרות גורל המערבות סכומי כסף משמעותיים, החוק דורש כי החתימה תאומת על ידי נוטריון.

ישנן מגוון סיבות שבגינן אנשים מוצאים את עצמם מתנהלים עם מסמכים בשפה האנגלית. למשל, לאור מעמדה הבין לאומי, מרבית העסקאות הבין לאומיות נערכות בשפה האנגלית. במידה שאתם מעוניינים לאמת חתימה באנגלית, עליכם לפנות לנוטריון הבקיא ברזי השפה האנגלית, וזאת על מנת למנוע מצבים של פרשנות לא נכונה של המסמך, שעלולה לגרום לסכסוכים משפטיים בעתיד.

אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר)

לעתים קרובות, נדרש החותם לבצע אימות חתימה נוטריוני בשמו של תאגיד או אדם אחר. למשל -תאגיד או חברה בע"מ אשר נדרשים לחתום על מסמך כמו ייפוי כוח. על פי סעיף 3 לתקנות הנוטריונים, במידה שנתבקש נוטריון לאשר שאדם חתם בפניו בשמו של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס או נאמן, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו לחתום על המסמך.

הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את אות הראיה שהוגשה לו. הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה וכיוצא באלה. במידה שהחתימה על המסמך היא בשמה של חברה, על הנוטריון להשתמש בטופס 9, שעוסק באימות חתימתו של אדם בשמו של תאגיד או בשמו של אדם אחר.

תחילה, על הנוטריון לבחון האם התאגיד אכן קיים, באמצעות קבלת אישור רישום רשמי. לאחר מכן, עליו לוודא את הזהות של כלל החתומים על המסמך, וכן כי הם מורשי חתימה בשמה של החברה. כפי שעולה מלשון התקנות, על הנוטריון לאמת מידע זה באמצעות ראיה כתובה שאותה יש לצרף לעותק האישור. בנוסף, על הנוטריון לבדוק במסמכי התאגיד שהחותמים אכן רשאים לחתום בשמה של החברה, ואף לדרוש אישור מרואה חשבון או עורך דינו של התאגיד כי החותמים הם אכן מורשי חתימה.

 על גבי האישור, יציין הנוטריון את מהותה של הראיה, את מועד הוצאתה ואת האדם או הרשות שהנפיק אותה. במידה שהחתימה נעשית בשמו של התאגיד, יהיה על הראיה בכתוב להיות על ידי מסמך שמהווה ראיה לדבר או על פי פנקס אשר מתנהל לפי חיקוק.

לסיכום, במידה שאדם חותם בשמו של תאגיד, על הנוטריון לוודא כי התאגיד אכן קיים באמצעות קבלת תעודת רישום של החברה או תעודת התאגדות. לאחר מכן, עליו לבחון במסמכי החברה כי החותם רשאי לחתום בשמו של התאגיד, ולזהות את החותם. הטופס הרלוונטי לצורך כך הוא טופס מספר 9 שמצוי בתוספת השניה לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977.

אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר בערבית)

במידה שפלוני חותם בשמו של תאגיד, על הנוטריון לוודא כי התאגיד אכן קיים וכי פלוני אכן מורשה חתימה. עם חתימת הסכמי אברהם, יותר ויותר ישראלים מעוניינים להיכנס לקשרים עסקיים עם מדינות ערב.

באופן טבעי, על מנת לקיים קשר עסקי עם מדינות שבהן השפה הרשמית היא ערבית, יש להתנהל עם מסמכים הכתובים בשפה הערבית. על מנת למנוע אי הבנות ואף סכסוכים משפטיים הנובעים מפרשנות חוזים, חשוב לפנות לשירותיו של נוטריון הבקיא ברזי השפה הערבית לצורך אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר בערבית.

אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד או אחר משולב עברית אנגלית)

בעשורים האחרונים איבד העולם העסקי את הממד המקומי שלו, ומספר הולך וגדל של עסקים מתנהלים בזירה הבין לאומית. כתוצאה מכך, מסמכים רבים, ביניהם מסמכי התאגדות וחוזים עסקיים נערכים בשפה האנגלית.

על פי החוק הישראלי, במידה שאדם חותם על מסמך בשמה של חברה, על הנוטריון לוודא כי החברה אכן קיימת, וכי אותו אדם אכן מורשה חתימה. כידוע, מרבית מסמכי ההתאגדות של חברות הפועלות בשדה הבין לאומי מנוסחים בשפה האנגלית. על מנת להתמצא במסמכים אלה, על הנוטריון להיות בקיא בשפה האנגלית.

אימות חתימה נוטריוני של קטין

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני של קטין)

תקנה 7 (2) לתקנות הנוטריונים מסמיכה נוטריונים לאשר כי החותמים על מסמכים בשם זולתם היו מוסמכים לכך. ואולם, מה קורה אם אותם גורמים הינם קטינים? במסגרת תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, מוסדר נושא הכשרות המשפטית.

על פי תקנה זו, על הנוטריון לבחון האם אדם אשר מבקש את שירותים כשיר מבחינת גילו לבצע את הפעולה הרצויה. אם המדובר בקטין, על הנוטריון לפעול בהתאם להוראות סעיפים 4 עד 7 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, אשר קובעים כי פעולות של קטינים טעונות הסכמתו של נציג מטעמו, דהיינו – אפוטרופוס.

עוד קובע החוק כי פעולות משפטיות של קטינים שנעשו ללא הסכמת האפוטרופוס ניתנות לביטול על ידי היועץ המשפטי לממשלה או על ידי הנציג. כמו כן, מוגדרים בחוק סייגים נוספים לפעולות משפטיות שבוצעו על ידי קטינים, כמו גם פעולות משפטיות הבטלות מעיקרן במידה שמתבצעות על ידי קטינים ללא אישור מנציגם.

לבסוף, מסדיר החוק פעולות אשר טעונות אישור מטעם בית המשפט. לאור האמור לעיל, במידה שקטינים מבקשים את שירותיהם של נוטריונים לפעולות משפטיות הטעונות אישור או הסכמה מטעם נציגיהם, על פי סעיף 4 (ג) לתקנות הנוטריונים, יוכלו הנוטריונים להעניק להם שירות, רק אם הוכח להם באמצעות תעודות ציבוריות כי ניתנו האישורים המתאימים מידי נציגיהם של הקטינים. בנוסף, על אותה הסכמה להינתן בפני הנוטריון. לבסוף, הנוטריונים נדרשים לוודא כי הקטינים פועלים מרצונם החופשי וכי הם מבינים את משמעותה של הפעולה שהם מבקשים לבצע, לפני שיתנו אישור על ביצועה.

אימות חתימה נוטריוני של קטין ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני של קטין בערבית)

הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, קובע שורה של פעולות הטעונות הסכמה או אישור מטעם אפוטרופוס, שללא הסכמה כאמור יאבדו את תוקפן. במידה  שפעולה של קטין טעונה הסכמה על פי פרק זה, הנוטריון יהא רשאי להעניק אימות חתימה נוטריוני אך ורק במידה שהוכחה לו הסכמה כאמור על ידי תעודה ציבורית כגון פסק דין, או הסכמתו של הקטין במעמד ביצוע הפעולה.

במידה שההסכמה לחתימה שאותה מתבקש הנוטריון לאמת ניתנה באמצעות תעודה ציבורית, ובפרט כאשר המדובר בפעולה שנדרש אישור בית המשפט עליה בהתאם לסעיף 20 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, הרי כי אז אין צורך בחתימתו של הקטין על אותו האישור, וניתן להשתמש בטופס 9 המצוי בתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977.

במקרה זה, יש לצרף לעותק של האישור אשר יישמר בידיו של הנוטריון את אותה תעודה ציבורית כמו גם את זהותו של החותם. במידה שהמסמך נכתב בשפה הערבית, יש להיעזר בשירותיו של נוטריון הבקיא ברזי השפה, על מנת להבטיח כי הקטין אכן מבין את משמעות הפעולה שאותו אישר שתבוצע בשמו.

אימות חתימה נוטריוני של קטין אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני של קטין משולב עברית אנגלית)

סעיפים 4 עד 7 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 מסדירים את הפעולות המשפטיות של קטינים הטעונות אישור אפוטרופוס. על פי סעיף 4 לחוק, פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמה מטעם נציגו. על ההסכמה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסוימת או לסוג מסוים של פעולות.

כל עוד לא נעשתה הפעולה, יכול האפוטרופוס של הקטין לבטל את הסכמתו. על פי סעיף 5 לחוק, פעולה משפטית של קטין הנעשית ללא הסכמת הנציג ניתנת לביטול על ידי הנציג או על ידי היועץ המשפטי לממשלי. אף על פי כן, פעולות משפטיות של קטינים שדרכם של קטינים לעשות כמוה בגילו וכן פעולות משפטיות בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת לביטול גם אם נעשתה שלא בהסכמת האפוטרופוס.

לפי סעיף 7 לחוק, פעולה משפטית של קטין תהא טעונה אישור מטעם בית המשפט במידה שהייתה טעונה כזה אישור אילו נעשתה בידי האפוטרופוס שלו. לאור האמור לעיל, נוטריון יוכל לאשר פעולות לפי סעיפים אלה רק אם הוכחה לו הסכמה על ידי תעודה ציבורית או הנציג. במידה שהמסמך המשפטי מנוסח בשפה האנגלית, בקיאותו של האפוטרופוס בשפה חשובה ביתר שאת, לאור המשמעויות הכבדות הטמונות באימות חתימתו של קטין, שאינו מודע בהכרח למלוא משמעות פעולותיו.

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון)

על פי תקנה 7 (א) לתקנות הנוטריונים, נוטריון לא ייתן אישור על מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו, אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, אשר מלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום.

הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו. הסדר זה נועד למנוע מצבים שבהם יאמת הנוטריון חתימה על מסמך שהתרגום שלו אינו מהימן. לאור העובדה שאימות נוטריוני מעניק למסמך תוקף משפטי מחייב, ישנו אינטרס שהאימות יינתן אך ורק במקרים שבהם תוכנו של המסמך נהיר לחלוטין לנוטריון.  

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון בערבית)

אימות נוטריוני למעשה מעניק תוקף משפטי מחייב למסמכים, כך שניתן יהיה להתייחס אליהם כמהימנים ומקוריים רק לאחר שהושגה חתימת הנוטריון. לכן, במידה ששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון, הוא יוכל לחתום עליו אך ורק בהתקיימותם של תנאים נוקשים המנויים בתקנה 7 לתקנות הנוטריונים.

לפי תקנה זו, נוטריון רשאי לתת אישור על מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו רק לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה אשר מובנת לאותו נוטריון, שמלווה בתצהיר מטעם המתורגמן בדבר שליטתו בשפת המקור (וזאת על מנת למנוע מצבים של אימות תרגומים לא מהימנים ובלתי מדויקים). במידה שאתם מעוניינים לאמת חתימה על מסמך בשפה הערבית, מומלץ לפנות לשירותיו של נוטריון הבקיא בשפה הערבית על מנת לחסוך את עלויות התרגום ואת הפרוצדורה המשפטית המורכבת הכרוכה באימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון.

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון משולב עברית אנגלית)

נוטריון מוסמך לאשר את נכונותם של תרגומי מסמכים ותעודות רשמיים, לאמת חתימות על הסכמי ממון ועל חוזים עסקיים ואפילו לאשר צוואות. בכל המסמכים האמורים, ישנה משמעות רבה לשפה הכתובה, וזאת מפני ששגיאה קטנה עלולה להעמיד את כלל המסמך בסכנה ואף להביא לסכסוכים משפטיים יקרים.

 מסיבה זו בדיוק, נוטריונים אינם רשאים לאמת מסמכים הכתובים בשפה שאינה ידועה להם, אלא אם מצורף אליהם תרגום בשפה שהם שולטים בה בצירוף תצהיר מטעם המתרגם כי הוא בקיא בשפת המקור. אף על פי כן, נוטריונים רבים בקיאים בשפה האנגלית, וכך חוסכים למעשה את הפנייה למתרגמים חיצוניים לצורך קבלת האישור. לכן, במידה שאתם מעוניינים באימות חתימה נוטריוני למסמך הכתוב בשפה האנגלית, רצוי לפנות לנוטריון השולט בשפה, וכך לחסוך את העלויות הכרוכות בתרגום המסמך לעברית.

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם)

על פי תקנות הנוטריונים, במקרה שבו המסמך הטעון אימות נוטריוני כתוב בשפה שאינה ידועה לחותם או שהכתוב במסמך אינו ברור לו, הרי שהוא נדרש להמציא תרגום מדויק ומלא של המסמך שהוא מבקש לחתום עליו. במצב זה, הנוטריון נדרש לציין במסגרת מתן האישור הנוטריוני כי הוא תרגם את המסמך עבור האדם המבקש לחתום או שאדם אחר שהפרטים האישיים שלו יצוינו על גבי האישור יתרגם את המסמכים הרלוונטיים עבור החותמים.

במקרה שבו הנוטריון התרשם כי החותם אינו מסוגל לקרוא בכוחות עצמו את המסמך או שאינו מבין את תוכנו, מפני ששפתו אינה ידועה לו, שירות האימות הנוטריוני יינתן אך לאחר שהומצא תרגום מדויק ומלא של המסמכים שעליהם ביקש לחתום. יש לצרף לתרגום זה את הצהרתו של המתרגם, אשר כוללת מספר פרטים חיוניים. תחילה, על המתרגם להצהיר כי הוא שולט הן בשפתו של המסמך המקורי והן בשפתו של התרגום. שנית, על המתרגם להצהיר כי הוא היה זה שתרגם את המסמך וכי תוכנו של התרגום זהה לתוכן המסמך המקורי. בנוסף, יש לצרף את כתובתו של המתרגם לתצהיר.

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם בערבית)

בקצרה, על מנת לחתום על מסמכים הכתובים בשפה שאינה ידועה לחותמים, עליהם להמציא 3 מסמכים. תחילה, על החותם להמציא את המסמך המקורי שנכתב בשפה שבה הוא אינו בקיא. שנית, על החותם להמציא את המסמך המתורגם. שלישית, על החתום לצרף הצהרה מטעם המתרגם לפיה הוא שולט הן בשפתו של המסמך המקורי והן בשפת התרגום וכי הוא זה שתרגם את המסמך.

ואכן, במקרים שבהם תוכנו של המסמך הנוטריוני או השפה שבה הוא כתוב אינה מובנת לחותם, הנוטריון אינו רשאי לאמת את החתימה על המסמך ללא המצאת המסמכים האמורים. לכן, במידה שתבקשו לחתום על מסמך בשפה הערבית ואתם אינכם דוברי ערבית או לא מבינים את תוכנו של המסמך, עליכם לתרגמו לפני הפניה לנוטריון.

אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות חתימה נוטריוני כששפת המסמך אינה ידועה לחותם משולב עברית אנגלית)

במידה שאתם מבקשים אימות נוטריוני על חתימתכם על מסמך שנערך בשפה האנגלית ואינכם דוברים את השפה, יהיה על הנוטריון לעשות שימוש בטופס 4, שכותרתו היא "אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם". במסגרת טופס זה, מאשר הנוטריון לא את אימות החתימה בלבד, כי אם גם כי הוא שולט בעצמו בשפה של המסמך ותרגם את המסמך לחותם עליו בטרם החתימה. דרך נוספת שעל פיה ניתן לנהוג, היא שימוש בתרגום מלא של המסמך הרלוונטי, תוך אספקת אישור תרגום (המכונה טופס 6).

אימות נוטריוני אישור העתק

(לחצו להורדת אימות נוטריוני לאישור העתק)

על פי תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, הנוסח של האישורים הנוטריוניים יהא בהתאם לטפסים שניתן למצוא בתוספת השניה לתקנות. על טפסים אלה ניתן למנות תעודת רופא, אימות חתימה, אימות חתימה בשם תאגיד או אחר, אימות חתימה של קטין, אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון, אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם, אישור העתק, אישור נכונות תרגום, אישור על קבלת תצהיר או הצהרה, אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם, תעודת חיים, עריכת מסמך אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, אישור צוואה ואישור על ביטול מסמך נוטריוני. למעשה, אין הבדל בין אימות נוטריוני לבין אישור נוטריוני.

אימות נוטריוני אישור העתק ערבית

(לחצו להורדת אימות נוטריוני לאישור העתק בערבית)

על פי תקנה 12 לתקנות הנוטריונים, לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו הוא השווה זה אל זה ומצאם שווים. מכאן אנו למדים שהבנת נוסח המסמך נדרשת על מנת לאשר את ההעתק. לכן, בספרו "דיני הנוטריון ותולדותיהם", ציין יונה דה לוי כי הנוטריון מוכרח להכיר את שפתו של המסמך, על מנת שלא יתעורר מצב של אישור לא חוקי של מסמך מבחינת תוכנו.

על כן, במקרה שבו נדרש אימות נוטריוני על מסמך אשר כתוב בשפה הערבית, מומלץ לפנות לנוטריון הדובר ערבית ברמת שפת אם. אף על פי כן, ראוי להדגיש כי אם מרבית המסמך כתובה בשפה אשר מובנת לנוטריון והטקסט שנכתב בשפה שאינה ידועה לנוטריון טפל, דומה כי יהיה ניתן להעניק אישור על העתק נכון מהמקור. אף על פי כן, יש לנקוט בזהירות במקרים שבהם ניתנים אישורים במסגרת זו. תחילה, יש לצלם את ההעתקים במשרד הנוטריון, לתרגם את המסמך במידת הצורך וכיוצא באלה.

אימות  נוטריוני אישור העתק אנגלית

(לחצו להורדת אימות נוטריוני לאישור העתק משולב עברית אנגלית)

אימות העתק של מסמך על ידי נוטריון או אישור נכונותו של העתק מקור, הינו אישור כי ההעתק הנדון זהה בכל אופן ומובן למקור. האישור מבוצע באמצעות נוטריון. למרבה ההפתעה, כל העתק של מסמך עשוי לעבור הליך אימות העתק באמצעות נוטריון, לרבות דרכונים, תעודות זהות, תעודות בגרות, רישיון נהיגה, תעודות שחרור מהצבא, הסכמים וחוזים, מסמכים התאגדות ותעודות פטירה הנדרשים על ידי גופים ורשויות.

אימות ההעתק נדרש במקרים שבהם יש להציג תעודות, אישורים או מסמכים שישנה חשיבות משפטית למקוריותם. במקרים אלה, אך טבעי כי בעל המסמך אינו מעוניין לאבד את המסמך המקורי, ולכן יעדיף לשלוח העתק שאומת ונחתם על ידי נוטריון. מצבים אלה נפוצים במיוחד כאשר אדם נדרש להציג מסמכים רשמיים במדינה זרה או בישראל, כגון קבלת אישור עבודה במדינה מסוימת. במצב דברים זה, על מנת להימנע ממשלוח התעודה המקורית למדינה זרה, ניתנה האפשרות לפנות לנוטריון על מנת שיפיק אימות נוטריוני להעתק המסמך.

 בתקנה 12 לתקנות הנוטריונים נקבע כי נוטריון לא יאשר כי מסמך מסוים הוא העתק נכון של המקור, אלא אם המסמך המקורי הוצג לפניו והוא השווה בין שני המסמכים ומצא כי הם זהים. זאת, על מנת למנוע מצבים שבהם ניתן אימות נוטריוני על העתק שאינו מתאים למקור. לכן, במידה שאתם מבקשים לקבל אימות נוטריוני על העתק מסמך באנגלית, חשוב לפנות לשירותיו של נוטריון דובר אנגלית.

אימות נוטריוני תרגום נוטריוני

(לחצו להורדת מסמך אימות לתרגום נוטריוני)

מה משותף למהנדס שהיגר לארצות הברית, לזוג שבחר להינשא בחתונה אזרחית בפראג ולישראלי המחזיק בקרקעות בפולין? כולם, כמו גם רבים אחרים, צפויים לאישור נכונות תרגום נוטריוני על מנת למסור את התעודות והאישורים שברשותם לרשויות מעבר לים. תרגום נוטריוני הינו תרגום אשר נועד לשמש אתכם מחוץ לגבולות ישראל.

אנו נדרשים לתרגום כזה כאשר עלינו למסור מסמך רשמי כמו תעודת זהות, תעודת נישואין, שטר בעלות וכיוצא באלה לידיהם של גורמים מעבר לים. תרגום נוטריוני אינו שונה מתרגום רגיל בתוכנו, אולם הוא נבחן לעומק ואושר על ידי נוטריון וזכה לחותמת רשמית.

אימות זה נדרש על מנת לקבוע את מהימנותו של המסמך ואת נאמנותו של התרגום למקור העברי. לפיכך, מחובתו של הנוטריון לוודא שהתרגום אכן משקף באופן המדויק ביותר את אשר מצוין במסמך המקורי. לאור האמור לעיל, במידה שיימצא פגם בתרגום, האשמה תרבוץ על הנוטריון שאימת אותו. עלותו של תרגום נוטריוני אינה ניתנת לשינוי וקבועה בחוק. שלושת סוגי המסמכים העיקריים אשר דורשים תרגום נוטריוני הם תעודות השכלה, מסמכי תנועה ומסמכים משפטיים.

אימות  נוטריוני אישור נכונות תרגום נוטריוני ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות לתרגום נוטריוני בערבית)

תרגום נוטריוני משמש אנשים המעוניינים לפעול אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. התרגום יכול להיעשות עבור כל מסמך אשר ניתן מטעמה של רשות או כל גוף רשמי אחר – החל בפסקי דין או אישור מס וכלה בתעודות לידה, תעודות פטירה או תעודות לימודים.

שירותי תרגום נוטריוני לשפה הערבית הפכו בשנים האחרונות למבוקשים במיוחד. זאת, מפני שאזרחים ישראלים רבים דוברי ערבית נדרשים לשירות, כמו גם שגרירויות של מדינות דוברות ערבית כמו מצרים, ירדן והרשות הפלסטינית. בכל הקשור לתרגום מסמכים לערבית, נדרשת רמת בקיאות גבוהה במיוחד, על מנת שאמינותו הלשונית של המסמך תישמר ומצבים כמו משמעויות כפולות או מסרים סותרים שנגרמים בעקבות ליקויים בתרגום יימנעו.

אימות  נוטריוני אישור נכונות תרגום נוטריוני אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות לתרגום נוטריוני משולב עברית אנגלית)

אישור תרגום נכונות תרגום נוטריוני לאנגלית הוא אישור רשמי הניתן על ידי נוטריון על מנת להוכיח כי מסמך פלוני נאמן למקור. אם כן, מי מתרגם את המסמך? לעתים קרובות, נוטריונים דוברים את שפת המקור מבצעים את התרגום בעצמם, ולאחר מכן מספקים את האישור.

ואולם, ניתן למסור את המסמך למתרגם מקצועי ולמסור את המסמך לנוטריון על מנת שיפיק את האישור הרלוונטי לאחר בחינתו המעמיקה. יש לזכור כי תרגום טקסטים מעברית לאנגלית עלול לעורר קשיים רבים לאור ההבדלים באוצר המילים ובכללים הדקדוקיים בין שתי השפות, שעלול להביא לכך שהמסמך המתורגם יאבד ממשמעותו. לאור האמור לעיל, מומלץ לתרגם את המסמך על ידי מתרגם מומחה או על ידי נוטריון שדובר אנגלית ברמת שפת אם.

 

אימות נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה

(לחצו להורדת מסמך אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה)

תצהיר נוטריוני הינו תצהיר אשר נחתם בפני נוטריון מוסמך שמאשר אותו, לאחר שהצהיר החותם בפניו כי תוכן ההצהרה שנמסרה הינו אמת, וכי הוזהר שאם לא יעשה זאת, הוא צפוי לעונשים אשר קבועים בחוק. תצהיר נוטריוני נדרש על פי רוב על ידי רשויות שלא הסתפקו בתצהיר שנחתם בפני עורך דין, כמו תצהיר ידועים בציבור, תצהיר על מספר שנות לימוד, תצהיר נוטריוני לעובד זר וכיוצא באלה. נכון להיום, מחיר אימות נוטריוני לתצהיר עומד על 171 ₪ + מע"מ.

נושא האישור הנוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה מוסדר בתקנות 14 ו-14א לתקנות הנוטריונים. על פי תקנה 14(א) לתקנות הנוטריונים, נוטריון אשר עורך אישור על קבלתם של תצהיר או כל הצהרה אחרת, ינהג על פי הוראות סעיף 15 לפקודת הראיות העוסקות בקבילותו של תצהיר כראיה. על פי סעיף 14(ב), נוטריון לא יקבל תצהיר או הצהרה אחרת אשר כתובים בשפה שהנוטריון אינו מבינה. על פי סעיף 14א (א), נוטריון אשר עורך אישור על קבלתם של תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור כי הוא אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון. על פי תקנה 14א (ב), הנוטריון יסביר למבקש האישור עובר לעריכת האישור את משמעותה של ההערה על גבי האישור.

אימות  נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה – ערבית

(לחצו להורדת מסמך אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה בערבית)

בימי חיינו, אנו מבצעים פעולות רבות הדורשות אישורים מיוחדים. פעולות אלה טומנות בחובן דרישה לאישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה, אשר מהווה תנאי הכרחי לאישור עשייתן. המחיר שניתן לגבות על תצהיר נוטריוני קבוע בחוק, ועומד על 171 שקלים + מע"מ.

אישור תצהיר על ידי נוטריון משמש כתחליף לעדות בבית המשפט. המסמך נחתם על ידי מוסר ההצהרה וכן על ידי הנוטריון שאחראי לאמת כי האדם החתום על התצהיר הוא אכן האדם אשר מוסר את ההצהרה. בנוסף, מוודא הנוטריון כי המצהיר אינו מצהיר הצהרה שקרית, שדינה מאסר בפועל. במידה שהתצהיר ניתן בשפה הערבית, יש לפנות לנוטריון דובר ערבית, וזאת לאור העובדה שתפקידו אינו טכני גרידא, ועליו לבחון את מהימנותה של ההצהרה.

אימות  נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה – אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה משולב עברית אנגלית)

כידוע, אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה מהווה תחליף רשמי לעדות בבית המשפט. מסמך זה נחתם הן על ידי המצהיר והן על ידי הנוטריון, שתפקידו כפול – תחילה, עליו לוודא כי המצהיר אינו מוסר הצהרת שקר. שנית, עליו לוודא כי האדם החתום על המסמך הוא אכן זה שמסר את ההצהרה.

המחיר הקבוע בחוק עבור אישור נוטריוני על קבלת הצהרה או תצהיר עומד על 171 שקלים + מע"מ. הסיבה לעובדה שהמחיר שרשאי הנוטריון לגבות מעוגן בחוק נובעת מהכרה בכך שהשירותים שמוענקים על ידי נוטריון נחשבים בסיסיים, וזאת לאור העובדה שכל אחד מאיתנו צפוי להזדקק להם בימי חייו, מבלי קשר למעמד הכלכלי שלו. לאור תפקידו של הנוטריון בווידוא אמינות העדות, במידה שהתצהיר ניתן בשפה האנגלית, יש לפנות לנוטריון המציע שירותים הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

אימות נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם)

אנשים רבים אינם מודעים להבדל בין אישור נוטריוני על הצהרת מתרגם (או בשמו העממי – אישור תצהיר מתורגמן) לבין אישור נוטריון לנכונות תרגום, שנקרא גם תרגום נוטריוני. ההבדל המרכזי בין שני האישורים נובע מכך שסמכותו הראייתית של התרגום הנוטריוני חזקה מזו של אישור תצהיר המתורגמן.

השאלה הראשונה שעליה עלינו לענות, היא מדוע יש צורך באישור על נכונות תרגום? אישור נכונות תרגום נדרשת לעתים קרובות. לדוגמה, במידה שאדם מעוניין ללמוד באוניברסיטה מעבר לים, עליו לתרגם את תעודת הבגרות שלו, כאשר מוסד הלימודים הרלוונטי עשוי לבקש אישור נוטריוני על אודות נכונותו של התרגום. דוגמה אחרת היא אדם שמעוניין לעבוד בחוץ לארץ ועשוי להזדקק לאישור נוטריוני עבור תרגום תעודת הזהות שלו, טפסי מס הכנסה וכו'.

כמו כן, במידה שאנשים מבקשים למשוך כספים בשל ירושה, עליהם לקבל אישור נוטריוני על מנת לתרגם את צו הירושה או את צו קיום הצוואה. גם מוסדות רשמיים כגון משרדים ממשלתיים ובתי נדרש דורשים לעתים קרובות אישור על נכונות תרגום מסמכים הכתובים בשפה זרה. לאור האמור לעיל, האפשרות הפופולרית הינה אישור נוטריוני על נכונות התרגום. אף על פי כן, לא פעם ניתן להסתפק באישור נוטריון על תצהיר או הצהרה של מתרגם.

אישור זה ניתן על ידי נוטריון לאחר שהמתרגם הצהיר בפניו כי התרגום שלו נאמן למקור במקרה זה, הנוטריון אינו בוחן בעצמו את נכונותו של התרגום, ולכן הוא אינו מחויב לגלות בקיאות בשפת התרגום או בשפת המקור של המסמך. מרבית המוסדות, כגון בנקים, משרדים ממשלתיים, בתי משפט וכיוצא באלה דורשים אישור תרגם נוטריוני ולא מסתפקים באישור נוטריוני על קבלת תצהיר של מתרגם.

אימות  נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם בערבית)

מעוניינים לתרגם מסמך רשמי מעברית לערבית או מערבית או עברית ומתלבטים האם אתם נדרשים לתרגום נוטריוני או לאישור הצהרת מתרגם? בניגוד לתרגום נוטריוני רשמי, אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם אינו מצריך מן הנוטריון להיות בקיא בשפת המקור של המסמך או בשפת התרגום שלו. לכן, במידה שהנוטריון שאליו פניתם אינו בקיא בשפה הערבית, ניתן לעתים להסתפק באישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם.

אימות  נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם משולב עברית אנגלית)

במידה שאתם מעוניינים לתרגם מסמך רשמי מעברית לאנגלית או מאנגלית לעברית, סביר להניח שאתם זקוקים לתרגום נוטריוני או לאישור הצהרת מתרגם. בניגוד לאישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם, אישור נוטריוני על נכונות התרגום דורש מן הנוטריון להיות בקיא הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית. עולה אפוא השאלה – לאיזה אישור אתם זקוקים? במרבית המקרים אישור תרגום נוטריוני נדרש, כך שלא תוכלו להסתפק באישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם. לכן, לפני הפנייה לנוטריון עליכם לברר מהו האישור הדרוש.

אימות נוטריוני תעודת חיים

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לתעודת חיים)

אימות תעודת חיים נוטריוני, המכונה גם אישור חיים נוטריוני, הינו אישור לכך שאדם בחיים. הסמכות להפקת אישור זה מעוגנת בסעיף 7(6) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976. לפי סעיף 16 לחוק, לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה. בתקנה 16 לתקנות הנוטריונים, נקבע כי לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון. במקרים שבהם נדרש אדם לקבל הטבות או שירותים מסוימים, כמו פנסיה או דמי ביטוח לאומי, עליו להוכיח בין השאר כי הוא עודו בחיים, באמצעות אימות תעודת חיים נוטריוני. על מנת לקבל את האישור, על המבקש להגיע למשרדו של הנוטריון ולחתום על המסמך בנוכחותו.

אימות נוטריוני תעודת חיים ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לתעודת חיים בערבית)

נוטריונים מוסמכים להפיק אישור חיים נוטריוני אף בשפה הערבית. על מנת לקבל אישור חיים, על המבקש להגיע למשרדו של הנוטריון ולחתום על המסמך בנוכחותו. במעמד החתימה, מאשר הנוטריון כי המבקש הוא אכן האדם שהאישור עבורו נדרש וכי הוא עודו בחיים. ראוי להדגיש כי ניתן להפיק תעודת חיים אף במשרד הפנים. יחד עם זאת, במקרה זה, יהיה על המבקש להגיע באופן אישי למשרד הפנים עם תעודה רשמית (דרכון או תעודת זהות). ואולם, לרוב מדובר בתהליך מסובך, לאור האיטיות שמאפיינת את מרבית משרדי הממשלה.

אימות נוטריוני תעודת חיים אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לתעודת חיים משולב עברית אנגלית)

נוטריון מוסמך להפיק אישור חיים נוטריוני בעברית, ערבית או אנגלית. אישור חיים נוטריוני הינו אישור כי אדם מסוים עודו בין החיים. לפיכך, משמעותה של החתימה על ידי הנוטריון היא כי ביום החתימה היה פלוני בחיים. האישור נדרש לעתים קרובות כדי להוכיח כי אדם חי לצורך קבלת דמי ביטוח לאומי, שילומים מממשלת גרמניה או עבור לשכות רישום המקרקעין בישראל או ברחבי העולם. לאור העובדה שאנשים נדרשים לעתים לאימות נוטריוני לתעודת חיים בשפה האנגלית, יש לפנות לנוטריון המוסמך לאשר תרגום מסמכים לאנגלית.

אימות נוטריוני עריכת מסמך נוטריוני

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לעריכת מסמך)

כלל האישורים הניתנים על ידי נוטריון חייבים להיערך בצורה קבועה, אחידה ומחייבת, בהתאם לנוסח אשר נקבע בתקנות הנוטריונים. תחילה, על האישור להיחתם בחותם נוטריון. חותם נוטריון הוא חותמת העשויה ממתכת שעליה טבוע שמו של הנוטריון באנגלית, ערבית, צרפתית או עברית. פרט לחתימה באמצעות החותמת, על הנוטריון להוסיף על האישור אף חתימה בכתב היד שלו.

במידה שהאיור הנוטריוני ניתן על מספר מסמכים, יש לקשור את כלל גיליונות המסמכים בסרט אדום אשר מחובר למדבקה (תו אדום) אשר מוטבע בחותם הנוטריוני. בהתאם לתקנות הנוטריון, על נוטריון לסמן את כל אחד מהאישורים שהוא נותן במספר סידורי, הנקבע לפי סדר עריכת אישוריו. המספור מתחיל עם תחילת כהונת הנוטריון, אך יכול להתחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון את כהונתו. בתחתית האישור על הנוטריון לציין מה השכר שנגבה עבור השירות.

הנוטריון מוסמך למחוק באמצעות מתיחת קו מילים מיותרות בטופס האישור, אך עליו לחתום על כל שינוי בנוסח המסמך בראשי התיבות של שמו. במידה שישנם מספר נספחים לאישור, על הנוטריון לסמן כל אחד מהם בנפרד, במספר או באות ולחתום עליהם בראשי התיבות של שמו ולהטביע על גביהם את חותמתו.

 גם הנוסח של אישורי הנוטריון הינו אחיד וקבוע, בהתאם לטפסים אשר מופיעים בתקנות הנוטריונים. כמו כן, נקבעו בתקנות נוסחים שונים עבור כל סוג של אישור, לרבות אימות חתימה על מסמך, אישור תרגום נוטריוני, אימות הסכם ממון, אישור העתק מסמך, אישור עשיית צוואה נוטריונית, תעודת חיים ותצהיר נוטריוני.

סוגי האישורים המבוצעים במשרדנו

אימות נוטריוני עריכת מסמך ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לעריכת מסמך בערבית)

ישנם כללים אחידים לכל אישור נוטריוני, אשר קבועים בתקנות הנוטריונים. לפי כללים אלה, על כל אישור נוטריוני להיחתם בחותם נוטריון בצירוף חתימתו של הנוטריון בכתב ידו. בנוסף, במידה שהאישור נושא מספר מסמכים נפרדים, הרי שכלל הגיליונות נקשרים בסרט אדום. כמו כן, על האישור להיות מסומן במספר סידורי ועל נוסח האישור להיות קבוע מראש. כללים אלה רלוונטיים אף למסמכים הנערכים בשפה הערבית.

אימות  נוטריוני עריכת מסמך נוטריוני אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני לעריכת מסמך משולב עברית אנגלית)

נוטריון אינו משמש רק כנציג רשויות המשפט – יש לו תפקיד משמעותי בתור בעל תפקיד האמון על גישור בין תרבויות ושפות, באמצעות מתן שירותי אישור מסמכים בשפות שונות ותרגום מסמכים על מנת שייעשה בהם שימוש בנציגותן של מוסדות רשמיים במדינות זרות. ראוי להדגיש כי אישורים נוטריונים בשפה האנגלית, כמו גם עריכת מסמך נוטריוני באנגלית, יכולים להינתן אך ורק על ידי נוטריונים מוסמכים.

אימות נוטריוני הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין)

כאשר בני זוג מעוניינים לחתום על הסכם ממון לפני הנישואין אשר מסדיר את זכויותיהם בנכסים שיצברו במהלך שנות נישואיהם, עליהם לחתום על המסמך במעמד נוטריון שיאשר את זהותם ויוודא כי הם חותמים על ההסכם מרצון חופשי. אישור נוטריוני על הסכמי ממון עוסק במצבים שבהם בני זוג טרם נישאו והם מעוניינים להסדיר מראש את מעמדו של הרכוש של כל אחד מהם במקרה של גירושין.

הסדרתה של חלוקת הרכוש לפני הנישואין עשויה להקל על הצדדים במידה שייפרדו, וכך מסייעת להם למנע בזבוז משאבים וזמן יקר. ואכן, הוראת סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון קובעת כי הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו כרתו את ההסכם מתוך הסכמתם החופשית ובהבינם את תוצאותיו ואת משמעותו. אף על פי כן, ישנם הסכמי ממון שלא יכולים לקבל את אישורו של נוטריון. על הסכמים אלה ניתן למנות הסכמים העוסקים במשמורת על ילדים, דמי מזונות או הסדרת זמני שהות.

אימות הסכם נוטריוני ממון שנכרת לפני הנישואין ערבית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין בערבית)

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין יכול להיות מאומת על ידי בית דין דתי, בית המשפט לענייני משפחה או רשם הנישואין, וזאת בהתאם להוראותיו של סעיף 2 (ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1983. בנוסף, יכול ההסכם להיות מאושר על ידי עורך דין שמכהן כנוטריון מוסמך בהתאם לסעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון. ישנם יתרונות משמעותיים באישור הסכם הממון בפני נוטריון, בהשוואה לשאר החלופות שנמנו לעיל. תחילה, נוטריון משמש אף כעורך דין, שיוכל להסביר לבני הזוג את השלכותיו המשפטיות של ההסכם שעליו הם חתומים.

שנית, נוטריון יכול לאפשר לבני הזוג שהות לשקול את החלטותיהם, כך שיוכלו לשנות את נוסח ההסכם ללא מגבלת זמן. כמו כן, הנוטריון גמיש בהרבה מבית המשפט או בית הדין הרבני, כך שבני הזוג יכולים לקבוע עמו פגישות בהתראה קצרה יחסית. לבסוף, עלותו של אישור נוטריוני להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין נמוכה יותר בהשוואה לאגרת בית משפט. יתרון מרכזי בחתימה על ההסכם על ידי נוטריון שרלוונטית לציבור הערבי בישראל, נובע מהעובדה שטופס 12, שעוסק באימות נוטריוני של הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, יכול להיחתם בשפה הערבית.

אימות הסכם ממון נוטריוני שנכרת לפני הנישואין אנגלית

(לחצו להורדת מסמך אימות נוטריוני להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין משולב עברית אנגלית)

בשנים האחרונות עולה הפופולריות של חתימה על הסכם ממון. זאת מפני שההסכם מסייע לבני זוג להסדיר מצבים לא נעימים כמו חלוקת הרכוש במקרה של גירושין. עולה אפוא השאלה, כיצד נוטריון קשור להסכם ממון? לאור העובדה שאין מדובר במסמך ספונטני כי אם בהצהרה בעלת מעמד חוזי, על הסכם הממון להיחתם בפני נוטריון, בית דין דתי, בית משפט לענייני משפחה או רשם הנישואין.

בשלב הראשון, הנוטריון צריך לוודא כי בכוונתם של בני הזוג להינשא. זאת, מפני שהמסמך לא יהיה אכיף אם בני הזוג לא יתחתנו. במידה שבני הזוג אינם מעוניינים להינשא, יהיה עליהם לחתום על מסמך המכונה הסכם ממון לחיים משותפים. ראוי להדגיש כי הסכם ממון שלא נחתם בפני נוטריון אינו קביל מבחינה משפטית. אימות החתימה מתבצע במספר שלבים.

תחילה, על הנוטריון לבדוק שהצדדים חותמים ללא כפיה ומרצונם החופשי. שנית, עליו לוודא כי הם מבינים את ההשלכות המשפטיות של ההסכם שעליו הם עתידים לחתום. במידה שבני הזוג דוברי אנגלית, יתרגם הנוטריון את ההסכם משפת המקור ואף יוודא שהם מבינים את תוכן ההסכם. יש בכך יתרון משמעותי על פני אימות ההסכם בבית המשפט, שמתנהל בשפה העברית.

אישור נוטריוני עשיית צוואה

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על עשיית צוואה)

לפי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט או נוטריון, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי. לחילופין, יוכל בעל הצוואה להגישה לידי הגורמים האמורים. דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי הנוטריון או כפי שהוגשו לידו יוקראו בפניו, והוא יצהיר כי זו צוואתו.

היתרון בצוואה בפני רשות טמון בעובדה שהיא מהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה אכן ערך את הצוואה. לצוואה החתומה על ידי נוטריון מספר יתרונות בולטים. לנוטריונים ניסיון רב בניסוח צוואות, כך שהשירותים הניתנים במסגרת עריכתה של צוואה נוטריונית נחשבים מקיפים במיוחד ומתבצעים בזהירות ובחכמה. יתרון נוסף בעריכת צוואה נוטריונית טמונה בעובדה כי אין צורך בעדים, כך שניתן לשמור על הצוואה בסוד. כמו כן, ניתן לא לכתוב את הצוואה בכתב היד של המצווה, בניגוד לנדרש בצוואות מסוגים אחרים.

אישור נוטריוני עשיית צוואה בערבית

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על עשיית צוואה בערבית)

צוואה נוטריונית לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ח – 1965, מקבלת משקל הדומה לצוואה שניתנת בפני בית המשפט. ואכן, על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, צוואות נוטריוניות שנערכו כדין מהוות ראיות מספקות במסגרת הליך משפטי, ואין צורך בראיות נוספות.

כלומר, בצוואות נוטריוניות, אך במקרים נדירים נסתרו אמינות הצוואה או כשרותו של המצווה. לכן, עריכת צוואה נוטריונית מגדילה את הסיכויים שתוכרע כקבילה. כראיה, בית המשפט הדגיש כי עדות מטעם נוטריון הינה עדות בעלת משקל רב שחזקה עליה שמייצגת את דבריו של המצווה לאשורם, כך שצוואה נוטריונית שקולה לצוואה שניתנת בפני רשות. לכן, נפסק כי בית המשפט לא יורה בנקל על ביטולה של צוואה נוטריונית.

על פי תקנה 54א לתקנות הירושה, במידה שהמסמך מוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט כאשר הוא כתוב בשפה זרה, למעט השפה האנגלית, יצורף לו תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. ואכן, מכלל ההן נלמד הלאו – צוואות הכתובות בשפה האנגלית והערבית לא דורשות תרגום נוטריוני.

אישור נוטריוני עשיית צוואה באנגלית

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על עשיית צוואה משולב עברית אנגלית)

על פי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה נוטריונית זוכה למעמד זהה של צוואה בפני רשות. צוואה בפני רשות הינה צוואה אשר מוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. אותו גורם רשמי, המכונה נציג הרשות יכול להיות חבר בית דין דתי, שופט, רשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה וכן נוטריון. ישנן שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות: הגשת הצוואה הכתובה לנציג או מסירתה בעל פה. הכללים לעריכת צוואה נוטריונית נחשבים פשוטים ליישום.

על המצווה לומר לנציג הרשות את הצוואה או להגישה בכתב. במידה שהמצווה בוחר למסור את הצוואה בעל פה, על נציג הרשות לרשום את הצוואה ולהקריאה בפניו. במידה שהמצווה מגיש צוואה שנכתבת בשפה שאינה מובנת לו, כמו במקרים שבהם הנוטריון ערך את הצוואה בעברית למצווה דובר אנגלית, על הנוטריון להקריא לו את הצוואה בשפה שהוא מבין, באמצעות מתרגם. אף על פי כן, במידה שהנוטריון בקיא בשפה האנגלית, הוא רשאי להקריא למצווה את תרגום הצוואה בעצמו. לצוואה בפני נוטריון מספר יתרון.

תחילה, במסגרת סוג זה של צוואה, אין צורך בעדים, כך שישנה אפשרות לשמור אותה בסודיות. שנית, צוואה נוטריונית אינה צריכה להיכתב בכתב היד של המצווה. לבסוף, בדומה לכל צוואה בפני רשות, משקלה הראייתי של צוואה נוטריוני נחשב גבוה יותר.

אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על ביטול מסמך)

לא פעם מבקשים אנשים מנוטריון אישור נוטריוני מסוים ומתחרטים לאחר מכן ואף מבקשים לבטלו. במצב דברים זה, אין להסתפק בהשמדת המסמך הנוטריוני המקורי, אלא נדרש להנפיק מסמך חדש המכונה ביטול אישור נוטריוני, שבמסגרתו יבוטל האישור הנוטריוני שהונפק. מצב אחר שבו נדרש אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני הוא כאשר נופלת טעות סופר במסמך על ידי הנוטריון בשם הלקוח, וכתוצאה מכך הלקוח אינו משתמש באישור.

בעניין זה נקבע שאין אפשרות לתקן אישורים נוטריונים שניתנו ללקוח ויצאו ממשרדם של הנוטריונים. לכם, במקרים אלה על הנוטריונים לבקש מן הלקוח את האישור שנפל בו פגם בחזרה. לאחר שיקבלו בחזרה את האישור, יהיה עליהם לכתוב על גבי שני ההעתקים הערה בכתב ידו המציינת כי האישור הנוטריוני בטל, בצירוף הסיבה לביטול המסמך. לחלופין, ניתן להשמיד את העתק המסמך שמסר הלקוח, אך ישנה חובה לשמור את ההעתק הנוטריוני המקורי ולרשום על גביו הערה מתאימה.

לבסוף, יש להנפיק ביומן הנוטריונים אישור חליפי, ולציין על גבי סעיף ההערות שהאישור החדש מחליף את האישור המבוטל. לבסוף, במידה שיש להוציא אישור חדש בשל טעות של הנוטריון, ישנו איסור על גביית תשלום על הנפקת אישור חדש. לעומת זאת, אם הטעות היא של הלקוח, הרי שגביית תשלום מותרת.

אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני ערבית

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על ביטול מסמך בערבית)

אין אפשרות לתקן אישור נוטריוני שיצא את משרדו של הנוטריון. לכן, יבקש הנוטריון מן הלקוח להשיב אליו את האישור, ולרשום בכתב יד על גבי שני ההעתקים הערה לפיה האישור מבוטל, בצירוף הסיבה לביטול האישור (למשל טעות סופר). לאחר מכן, על הנוטריון להוציא אישור חדש הנושא מספר סידורי חדש ותאריך חדש. לחלופין, הנוטריון רשאי להשמיד את ההעתק שהתקבל מן הלקוח אך עליו לשמור עת ההעתק שלו. אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני יכול להינתן אף בשפה הערבית. על מנת להימנע מטעויות סופר, רצוי להיעזר בשירותיו של נוטריון הבקיא בשפה הערבית.

אישור  נוטריוני על ביטול מסמך אנגלית

(לחצו להורדת אישור נוטריוני על ביטול מסמך משולב עברית אנגלית)

לפי תקנה 12 (ד) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, במידה שהוצא אישור נוטריוני, הנוטריון לא יעשה בו כל שינוי לאחר מכן. לפיכך, חל איסור מוחלט על תיקון אישור נוטריוני. לכן, על הנוטריון להנפיק מסמך המכונה ביטול אישור נוטריוני, שבמסגרתו יבוטל האישור. ניתן לקבל אישור נוטריוני על ביטול מסמך בעברית, ערבית או אנגלית.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא אימות חתימה נוטריוני | מדריך מקיף 2024 + דוגמאות להורדה