ייפוי כוח מתמשך | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מה זה ייפוי כוח מתמשך? מה העלות של ייפוי כוח מתמשך? במאמר הבא:

ייפוי כוח מתמשך נחשב היום לסטנדרט בכל הנוגע לתכנון הזקנה. כיום מקובל לדבר על ייפוי כוח מתמשך וצוואה כהולכים זה לצד זה. במאמר הבא תוכלו לקבל מידע נרחב בנושא ייפוי כוח מתמשך עלות והיבטים שונים. קריאת המאמר תספק לכם ידע נרחב שלא תוכלו למצוא בשום מקום אחר.

שירות נוטריוני מקיף בכל הנודע לשירותי ייפוי כוח מתמשך לאזרחים ישראליים ובעולם. שירותי ייפוי כוח מתמשך עלות באיכות ללא פשרות ועל פי מחירון משרד המשפטים מחפשים שירותי ייפוי כוח מתמשך עלות באיכות ללא פשרות? אנו מעניקים שירותי ייפוי כוח מתמשך עלות לאנשים מכל רחבי הארץ.

ייפוי כוח מתמשך מה זה? 

ייפוי כוח מתמשך לתכנן את הזקנה ולקבוע לאדם באופן עצמאי ללא מעורבות חיצונית מי יהיה מיופה כוחו ויוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך בא להחליף אפוטרופסות שנהוגה באשר למי שלא ערך ייפוי כוח מתמשך
את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ההכשרה נערכת על ידי לשכת עורכי הדין.

ייפוי כוח מתמשך יכול להסדיר מגוון של נושאים ובהם נושאים אישיים, כלכליים או רפואיים, יחד עם זאת, הסדרת נושאים רפואיים בלבד, תיעשה בייפוי כוח לטיפול רפואי

תשומת ליבכם ייפוי כוח מתמשך יהיה בתוקף אך רק אם ייערך בהתאם לתקנות ולמפורט בעמוד זה.
ניתן למנות את מיופה כוח אחד לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח אשר יכולים להיות חלופיים זה לזה.

כדאי מאוד להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
ניתן וכדאי לקבוע אם האנשים שאנו ממנים כמיופי כוח יפעלו במשותף או בנפרד, מה יהיה היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

אם החלטתם למנות אדם כלשהו כמיופה כוח אזי אדם זה חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

https://youtu.be/nUH7NB1AlV8

התהליך שאני מקפידה עליו בעריכת ייפוי כוח מתמשך הוא כדלקמן:

א. אני עורכת פגישה ראשונית בודדת עם האדם אשר רוצה לערוך ייפוי כוח מתמשך
ב. אני עורכת פגישה ראשונית עם האנשים שצפויים להתמנות
ג. אני עורכת פגישה משותפת עם כולם.
ד. אני עורכת רשימות של רצונות של מי שעורך את הייפוי הכוח המתמשך.

האדם הממנה מאשר בפניי כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.
אני מקפידה להביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך.


הגשת ייפוי הכוח נעשית על ידי באופן מקוון. רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת המקוונת.
האם קיימים מסמכים נוספים שכדאי שעורך דין יצרף לייפוי הכוח המתמשך חוות דעת מומחה – אני מצרפת חוות דעת מומחה אם יש חשש אפילו קל שבקלים כראיה להוכחת כשרותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך אני מצרפת נספח הנחיות מקדימות, אם אין מספיק מקום להנחיות בטופס עצמו אני סורקת את הנספח בהמשך לטופס ייפוי הכוח המתמשך:

טופס ויתור סודיות של מיופי הכוח.
אישור רפואי.
צילום תעודת זהות של הממנה ו/או מיופי הכוח.
אני מקפידה לשאול את הממנה האם הוא רוצה לצרף מסמכים נוספים מכל מין או סוג שהוא ואם הוא עונה בחיוב אני מצרפת אותם.

תשומת ליבכם אחד ההסברים החשובים שאני נותנת במהלך הפגישה הוא ההסבר בדבר בדיקה פסיכיאטרית. על פי החוק והתקנות אם האדם אשר עורך ייפוי כוח מתמשך בחר באפשרות להסמיך את מיופה הכוח להסכים לאשפוז פסיכיאטרי של האדם אשר עורך ייפוי כוח מתמשך למרות התנגדותו, חובה לצרף טופס המיוחד על הסכמה מיוחדת זו.


אני מאוד ממליצה לא לחתום על טופס זה ולקבוע שרק אדם מומחה יוכל לקבוע האם לאשפז אתכם פסיכיאטרית אם לאו.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין כיצד?

אני שבה וחוזרת בשיחות רבות שאני עורכת שתנאי לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף הוא הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי.

איך ניתן להפקיד ייפוי כוח מתמשך?

ניתן להפקיד את ייפוי הכוח בשתי דרכים:
אני ממליצה לא להתפשר ולבקש מעורך הדין לפעול על פי דרך ההפקדה המומלצת על ידי ידי האפוטרופוס הכללי.
דרך זו היא באמצעות הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח על ידי עורך דין בעל "כרטיס חכם" במערכת המקוונת של משרד המשפטים.
לאחר ההפקדה יש לשלוח העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי תוך 14 יום מיום ההפקדה.

הצעות הפקדה אישית של ייפוי הכוח על ידי האדם הממנה.

ההפקדה על ידי האדם שערך את הייפוי הכוח המתמשך תיעשה לאחר שעורך הדין שערך את הייפוי כוח המתמשך הפקיד את ייפוי הכוח המקוון, ובאמצעות הזדהות אישי במערכת ההזדהות הממשלתית.
בכל מקרה, יש לשמור עותק מקורי אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך וחתם עליו, ואצל האדם הממנה.


ניתן לצרף חוות דעת מומחה, אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך, כראיה להוכחת כשרותו של האדם שערך את הייפוי כוח המתמשך.
ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי שהאדם הממנה רוצה לצרף למסמך ייפוי כוח מתמשך.
כך למשל ניתן לצרף למסמך ייפוי כוח מתמשך רשימת נכסים מפורטת.
החוק קובע שאם אדם הפקיד כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.

מתי מתקבל אישור על ייפוי כוח מתמשך

רק לאחר קבלת העותק המקורי של מסמך ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה, או בקשה להשלמת מסמכים.
בהפקדה על ידי הממנה, הטיפול בבקשה יהיה עד 21 ימים.
ממועד הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף תישלח על ידי האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת ל-3 שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את מסמך ייפוי הכוח המתמשך מכל סיבה שהיא.

איזה נושאים אני ממליצה לכלול במסמך ייפוי כוח מתמשך

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
אני ממליצה לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו
כך אני ממליצה לכלול הנחיות בנושאים הבאים:
אם יש לכם בעלי חיים תתייחסו לשאלה מי יטפל בהם
אם אתם רוצים להמשיך לתת מתנות לנכדים לימי הולדת תתייחסו לשאלה מה סכום הכסף שאתם מעוניינים לתת אם אתם רוצים להיות בבית אבות מסוים תתייחסו כבר עכשיו לשאלה זו,
אם אתם מעדיפים טיפול בבית וודאי שזה הזמן להתייחס לשאלה הזו במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

אודות משרד עו"ד נוטריון רחל רייצ'ל שחר מוסמכת ייפוי כוח מתמשך

הניסיון המצטבר עם הבנקים מלמד שקיימים מקרים פרטניים בהם בנקים מסוימים לא מכבדים ייפוי כוח מתמשך. אני ממליצה לכל לקוחותיי לערוך במקביל לייפוי כוח מתמשך גם ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לטובת האדם שאתם סומכים עליו.

כנוטריונית אני יכולה להציע שירות זה כחלק מסל השירותים של ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח כללי.

מגבלות על פעולותיו של מיופה הכוח

החוק מגביל את אופן פעולתו של מיופה הכוח וגם אם ערכתם ייפוי כוח מתמשך האדם לא יוכל לעשות את סדרת הפעולות הבאות:

מיופה הכוח לא יוכל למכור נכס נדלן ללא אישור בית משפט.
מיופה הכוח לא יוכל לבצע פעולות בקרנות הפנסיה שלכם ללא אישור מפורש שלכם.
למרות זאת מיופה הכוח יהיה רשאי לבצע משיכות כספים מקופות גמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בשמכם בקשות למימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי כגון קצבת פנסיה או החמרת מצב.
מיופה הכוח יוכל לתת תרומות רק בסכום של עד 100,000 ש"ח ורק למי שהזכרתם במפורש במסמך ייפוי כוח מתמשך ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
מתנות שאינן נהוגות, בסכום של 100,000 ש"ח ולמי שנקבע בייפוי הכוח ובסכום שנקבע.
הלוואות עד 100,000 ש"ח ולמי שהוכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששווין הכולל עולה על 100,000 ש"ח ואינו עולה על 500,000 ש"ח.

עורכת דין נוטריון רחל רייצ'ל שחר, יצאה לדרך עצמאית בשנת 2004 והקימה את משרד עורכי דין העוסק בענייני ירושה צוואות ומשפחה המעניק כחלק משירותיו שירותי שירות ייפוי כוח מתמשך עלות.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עוסקת בתחום דיני ירושה צוואות וגירושין והיא מגשרת ומוסמכת ייפוי כוח מתמשך , ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה. תחום דיני המשפחה נחשב בעל היבטים רבים לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון סרבנות גט ועוד. ל

אחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו”ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה לכל אישה או גבר אשר רוצה להתגרש או ייעוץ בדיני משפחה ייעוץ משפטי בסניף ויצ”ו בסביון וכן בסניף שי”ל בעיר יהוד.

עו”ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית “אולפן המומחים”. רחל שחר הינה בעלת בלוג באתר הפופולארי “סלונה” והיא מקפידה להתעדכן ולעדכן בפסיקה האחרונה. משרד עורכות הדין רחל רייצ'ל שחר מדורג שנה אחרי שנה כאחד המשרדים הבולטים בזכות מקצוענותם חסרת הפשרות והשירות שהוא מעניק ללקוחות באיכות גבוהה ביותר.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא ייפוי כוח מתמשך | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות