צרו קשר בוואצאפ

אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה על ידי נוטריון? מעודכן 2021

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

צריכים אימות חתימה על ידי נוטריון 👨‍⚖️?

אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל?

מהו תצהיר ולמה הוא משמש? מתי צריך נוטריון ומתי עורך דין?

ניתן לחתום על תצהיר גם אצל נוטריון וגם אצל עורך דין. מתי נצטרך נוטריון?

תצהיר הוא מסמך כתוב וחתום המשמש כעדות בכתב של מוסר התצהיר. התצהיר עצמו מנוסח באופן שהוא מכיל מידע עובדתי הידוע באופן אישי למוסר התצהיר במשפט הישראלי

מסירת תצהיר כוזב שקולה למתן עדות שקר.

תצהיר שנערכו בו שינויים לאחר שכבר נחתם אינו תקף

בעקבות משבר הקורונה, נתנה לשכת עורכי הדין היתר מיוחד ניתן לקבל שירות אימות דיגיטלי מקוון במסגרת עריכת התצהיר. האישור אינו תקף לאימות חתימה על ידי נוטריון אלא רק לאימות חתימה על ידי עורך דין.

אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל ביניהם?
אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל ביניהם?

תעריף תצהיר בפני עורך דין

תעריף תצהיר בפני עורך דין הינו 167 שקלים לחותם ראשון ו67 שקלים לכל חותם נוסף.

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר), והוא שקול לעדות בעל-פה בבית המשפט על כל הכרוך בה. אסור למסור בתצהיר עדות שקר וניתן לזמן לעדות את המצהיר ולחקור אותו על תצהירו.

בתצהיר ניתן מידע עובדתי כפי שהוא ידוע למצהיר על-פי ידע אישי.

כדי שתצהיר יהיה בעל תוקף, על האדם שמצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע כי הוא צפוי להיענש אם יחתום על תצהיר שקרי.

אם המצהיר אינו יודע קרוא וכתוב אז החוק הישראלי מאפשר לו להטביע על התצהיר סימן אחר במקום חתימה למשל טביעת אצבע.

אנו מעניקים שירותי אימות חתימה בכל השפות לתצהיר רגיל או תצהיר נוטריוני נשמח לסייע 03-7949755
אנו מעניקים שירותי אימות חתימה בכל השפות לתצהיר רגיל או תצהיר נוטריוני נשמח לסייע 03-7949755

תצהיר יכול להימסר רק ל-ידי אדם המוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר, הנקרא גם "משביע".

הגורמים הבאים מוסמכים על פי פקודת הראיות להזהיר את המצהיר וחייבים לחתום בעצמם על כך שהזהירו את המצהיר על-גבי התצהיר עצמו:

  • שופט.
  • דיין
  • היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם.
  • עורך-דין.
  • ראש רשות מקומית.

ו כל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים לחתום על תצהיר.

על המצהיר לחתום על התצהיר בנוכחות המשביע.

לכל תצהיר יש צורה והקפדה על צורת התצהיר חיונית לקבלתו כתצהיר מאושר
לכל תצהיר יש צורה והקפדה על צורת התצהיר חיונית לקבלתו כתצהיר מאושר

איך צריך להיראות תצהיר?

בתצהיר יש לרשום את שמו המלא של המצהיר ואת כתובתו.

את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).

מקובל לחלק את תצהיר לסעיפים שונים הכוללים גם חתימה

כל תיקון או שינוי בתצהיר שנעשה לפני החתימה עליו מחייבים את חתימת שם או ראשי-התיבות של שם המצהיר ליד התיקון או השינוי.

בסוף התצהיר צריך להופיע סעיף עם האזהרה שהוזהר המצהיר על-ידי המשביע.

בסעיף האזהרה (נקרא גם "מודעת השבעה") יופיעו, מלבד האזהרה עצמה:

שמות המצהיר והמשביע.

תאריך ומקום החתימה על התצהיר.

הצהרה שהשבועה והחתימה על התצהיר נעשתה על-ידי המצהיר בנוכחות המשביע.

במקרה שהמצהיר הוא עיוור או אינו יודע קרוא וכתוב – חובה על עורך הדין לכתוב הצהרה על אודות מצבו של המצהיר וכי התצהיר הוקרא בפניו והוא הבין את תוכן התצהיר.

במקרה שהמצהיר הטביע סימן במקום חתימה על התצהיר – שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.

בנוסף אם היה אירוע חריג או אירוע שיש לציין אותו על גבי התצהיר על עורך הדין לציין זאת על גבי התצהיר.

אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

הקלות מטעם לשעת עורכי הדין בתנאים לחתימה על תצהיר בתקופת משבר הקורונה (מרץ 2020)

בשל מצב חירום שהוכרז עקב נגיף קורונה, החליטה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי-הדין, להקל בתנאים ובדרישות לחתימה על תצהירים. ההקלות יהיו תקפות רק בתקופת מצב החירום.

לפי החלטת ועדת האתיקה ולפי החלטת נוספת מיום 07.04.2020, אם קיים צורך דחוף בחתימה על תצהיר בתקופת מצב החירום, יהיה ניתן לעשות זאת באמצעות היוועדות חזותית (שיחת וידאו) עם עורך-הדין, בתנאי שכל התנאים הבאים יתקיימו:

בזמן שיחת הוידאו והאימות, עורך-הדין והמצהיר, נמצאים בישראל.

על המצהיר להציג תעודה מזהה על-גבי הצג הדיגיטלי במהלך שיחת הוידאו.

עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה בנוסח המופיע בהחלטת ועדת האתיקה מיום 07.04.2020.

עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:

הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.

צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.

קריאת האזהרה על ידי עוה"ד, אישור האזהרה ע"י המצהיר.

הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט בתחילתו של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד.

חתימת המצהיר (יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית).

עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה"ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו"ב.

מיד עם קבלת המסמך, עוה"ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה"ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.

דגשים בעבודת נוטריון ועבודת עורך הדין על תצהירים

המסמך שעליו שתי החתימות (של עורך-הדין ושל המצהיר) הוא התצהיר השלם, אותו יהיה ניתן להגיש לבית-משפט או לעשות בו כל שימוש אחר.

על עורך-דין המגיש את התצהיר לבית-המשפט לציין כי הוא נערך בשיחת וידאו וכן כי ברשותו תיעוד חזותי (הקלטה) של ההליך, אם ייתבקש להגישו.

אימות דיגיטלי מקוון

החל מה-07.04.2020, רשות התקשוב הממשלתי מפעילה שירות של אימות דיגיטלי מקוון כחלופה לאימות הזהות האישי הנעשה מול עורך דין.

לצורך קבלת השירות יש לציין את מספר הרישיון ופרטיו של עורך הדין, אך אין צורך בהיכרות אישית קודמת איתו.

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2020/04/תצהיר-לדוגמא-גרסת-pdf.pdf– תצהיר לדוגמא בגרסת pdf להורדה

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2020/04/תצהיר.docx תצהיר לדוגמא בגרסת וורד

לפרטים על ההליך ומידע נוסף ראו https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8

אימות חתימה של נוטריון על תצהיר יכול להיעשות רק על ידי נוטריון מוסמך וזאת בהתאם לחוק הנוטריונים.

בהמשך יובאו בעבורכם מלוא הטפסים הנוטריונים להורדה גם כקבצי וורד וגם בקבצי pdf

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא