תרגום נוטריוני של תעודות לצורך העסקת מומחה זר בנוהל מזורז שנקבע במשרד הפנים

תרגום נוטריוני של תעודות לצורך העסקת מומחה זר בנוהל מזורז שנקבע במשרד הפנים

ככלל, בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, נתין זר המגיע לישראל לצורך עבודה, יכנס לישראל ברישיון עבודה מסוג ב/1 ,והוא אינו רשאי לבקש רישיון ב/1 לאחר הגעתו לישראל ברישיון אחר.
יחד עם זאת, ובהתחשב במציאות הכלכלית הגלובאלית הקיימת כיום, במסגרתה נדרשת לעיתים כניסתם של מומחים זרים לישראל לתקופות עבודה קצרות בלוח זמנים קצר, הוחלט לקבוע נוהל להסדרת הליך מזורז למתן התרים להעסקת מומחים זרים לתקופות קצרות, עבור אזרחים זרים.
על פי נוהל זה, מומחים זרים יהיו פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974 .
במסגרת נוהל זה, יותר למומחה הזר אשר לצורך העסקתו הונפק, קודם הגעתו לישראל, היתר ההעסקה בהליך המזורז, להיכנס לישראל ללא רישיון עבודה, ולקבל את רישיון העבודה בלשכת הרשות תוך שני ימי עבודה לאחר ההגעה לישראל, והכל כמפורט להלן בנוהל זה בלבד
נתין זר שניתן היתר להעסיקו בהתאם לנוהל זה, רשאי לשהות ולעבוד בישראל לצורך ביצוע העבודה לשמה ניתן היתר ההעסקה בלבד, עבור בעל היתר ההעסקה בלבד, במשך תקופת ההיתר בלבד.
על פי הנוהל שגובש במשרד הפנים, המומחה הזר לא יהיה רשאי ואין הוא רשאי לבצע עבודה מסוג אחר או עבור אדם אחר, או לעבור לעבודה בענף כלכלי אחר, ולא יוארך היתר ההעסקה או רישיון העבודה שניתנו לפי נוהל זה מעבר לתקופת 45 הימים הקבועים בנוהל,
כמו כן על פי הנוהל  לא יותר מעבר המומחה הזר לעבודה בענף אחר או עבור מעסיק אחר או מעבר המומחה הזר למעמד מסוג שונה בישראל כל עוד המומחה הזר נמצא בישראל, כך שקודם הגשת בקשה כאמור, יהא על המומחה הזר לצאת את ישראל.

מהם תנאי סף למתן היתר העסקה לפי נוהל זה הינו קיום מלוא התנאים המצטברים להלן:

המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת הוא אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בתוספת הראשונה לצו הכניסה לישראל.
)פטור מאשרה( התשל"ד-1974 ,או בעל דרכון ביומטרי של מדינה המנויה בתוספת השנייה לתקנות האמורות, ותוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום תקופת היתר ההעסקה..
במשרד הפנים קיימת רשימת מדינות עימן קיים הסדר פטור מאשרת ביקור ב/2 לפי צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( .)"קונסולרי שירות – "www.mfa. gov.il באתר
תנאי נוסף שקובע הנוהל הוא שהמומחה מוזמן לתקופת עבודה קצרה בישראל, שאינה עולה על 45 ימים.
בנוסף קובע הנוהל.
עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר, כגון ביצוע תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל
לא קיימת מניעה אחרת על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה או על פי שיקול דעת פקיד מוסמך ברשות ההגירה לאישור הבקשה, ופקיד מוסמך של הרשות לא מצא כי לאור נסיבות הבקשה, אין מקום לטפל בה בהליך מזורז זה./
שולמה אגרת הבקשה כדין לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.
לצורך הגשת בקשה להיתר לפי נוהל זה יש למלא ולהגיש לרשות "טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה" ובכלל זה חתימה על כתב ההתחייבות הרלוונטי.
להורדת הנוהל המלא וטפסי הבקשה להעסקת מומחה לחץ ממש כאן
נספח ח לטופס הבקשה המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים ממש כאן
נוהל קובע שבקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר לפי נוהל זה תוגש על ידי חברה/שותפות/עוסק מורשה הרשומים כדין בישראל.
על המעסיק לצרף לבקשתו את מלוא המסמכים הבאים:
נסח רישום מרשם החברות/השותפויות/ רישוי עסקים
כאשר המעסיק המבקש הוא חברה זרה וללא סניף/שלוחה בישראל )להלן: "חברה זרה"(- יש להציג ייפוי כוח שנחתם בפני נציגות ישראל בחו"ל, או ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון בחו"ל ואושר באפוסטיל )
העתק קבלה על תשלום אגרת הבקשה באמצעות אתר האינטרנט  של משרד הפנים
צילומי דרכון של הנתין הזר.
ה.       .תעודות המעידות על מומחיותו/השכלתו של הנתין הזר )על התעודות להיות מתורגמות לעברית או אנגלית(. תרגום נוטריוני על ידי נוטריון מוסמך
את טופס הבקשה על נספחיה יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת בלבד-.

"קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה"-איזה מסמכים צריך להביא לפגישה במשרד הפנים?

 בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן, ככל שניתן, ותשובה לפונה תישלח במייל/פקס.
 לא תתאפשר הגשת בקשה מקבילה להעסקת המומחה הזר בישראל על ידי המעסיק לתקופה העולה על 45 ימים. במידה ויימצא כי הוגשה בקשה כאמור במקביל, תידחה הבקשה לפי נוהל זה.
.לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר ההעסקה שהונפק לפי נוהל זה, על המעסיק ו/או המומחה הזר ו/או ב"כ לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין תוך  שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל, לשם הגשת בקשה לרישיון העבודה
נוהל לקבלת היתר להעסקת עובד זר

 בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן, ככל שניתן, ותשובה לפונה תישלח במייל/פקס.

 לא תתאפשר הגשת בקשה מקבילה להעסקת המומחה הזר בישראל על ידי המעסיק לתקופה העולה על 45 ימים. במידה ויימצא כי הוגשה בקשה כאמור במקביל, תידחה הבקשה לפי נוהל זה.

.לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר ההעסקה שהונפק לפי נוהל זה, על המעסיק ו/או המומחה הזר ו/או ב"כ לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין תוך  שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל, לשם הגשת בקשה לרישיון העבודה

מה המסמכים שעלינו להביא לפגישה במשרד הפנים והאם צריך לקבוע תור?
אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,
הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1
חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/
)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה
דרכונו הזר של המומחה.
 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
צילום ההיתר
 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.


אנו מעניקים סיוע בנושא תרגום נוטריוני של תעודות למטרת משרד הפנים ונשמח לסייע 03-7949755
אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,
הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1
חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/
)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה
דרכונו הזר של המומחה.
 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
צילום ההיתר
 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.
אנו מעניקים שירותי תרגום נוטריוני למטרת הבאת מומחה זר כמו כן אנו מעניקים שירותי עו"ד לענייני אשרות לצורך הבאת מומחה זר ארצה ונשמח לעמוד לרשותכם 03-7949755

אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,

הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1

חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/

)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה

דרכונו הזר של המומחה.

 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.

צילום ההיתר

 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.

אנו מעניקים שירותי תרגום נוטריוני למטרת הבאת מומחה זר כמו כן אנו מעניקים שירותי עו"ד לענייני אשרות לצורך הבאת מומחה זר ארצה ונשמח לעמוד לרשותכם 03-7949755

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!