צרו קשר בוואצאפ

תרגום נוטריוני של תעודות לצורך העסקת מומחה זר בנוהל מזורז שנקבע במשרד הפנים

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

תרגום נוטריוני של תעודות לצורך העסקת מומחה זר בנוהל מזורז שנקבע במשרד הפנים

ככלל, בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, נתין זר המגיע לישראל לצורך עבודה, יכנס לישראל ברישיון עבודה מסוג ב/1 ,והוא אינו רשאי לבקש רישיון ב/1 לאחר הגעתו לישראל ברישיון אחר.
יחד עם זאת, ובהתחשב במציאות הכלכלית הגלובאלית הקיימת כיום, במסגרתה נדרשת לעיתים כניסתם של מומחים זרים לישראל לתקופות עבודה קצרות בלוח זמנים קצר, הוחלט לקבוע נוהל להסדרת הליך מזורז למתן התרים להעסקת מומחים זרים לתקופות קצרות, עבור אזרחים זרים.
על פי נוהל זה, מומחים זרים יהיו פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל”ד-1974 .
במסגרת נוהל זה, יותר למומחה הזר אשר לצורך העסקתו הונפק, קודם הגעתו לישראל, היתר ההעסקה בהליך המזורז, להיכנס לישראל ללא רישיון עבודה, ולקבל את רישיון העבודה בלשכת הרשות תוך שני ימי עבודה לאחר ההגעה לישראל, והכל כמפורט להלן בנוהל זה בלבד
נתין זר שניתן היתר להעסיקו בהתאם לנוהל זה, רשאי לשהות ולעבוד בישראל לצורך ביצוע העבודה לשמה ניתן היתר ההעסקה בלבד, עבור בעל היתר ההעסקה בלבד, במשך תקופת ההיתר בלבד.
על פי הנוהל שגובש במשרד הפנים, המומחה הזר לא יהיה רשאי ואין הוא רשאי לבצע עבודה מסוג אחר או עבור אדם אחר, או לעבור לעבודה בענף כלכלי אחר, ולא יוארך היתר ההעסקה או רישיון העבודה שניתנו לפי נוהל זה מעבר לתקופת 45 הימים הקבועים בנוהל,
כמו כן על פי הנוהל  לא יותר מעבר המומחה הזר לעבודה בענף אחר או עבור מעסיק אחר או מעבר המומחה הזר למעמד מסוג שונה בישראל כל עוד המומחה הזר נמצא בישראל, כך שקודם הגשת בקשה כאמור, יהא על המומחה הזר לצאת את ישראל.

מהם תנאי סף למתן היתר העסקה לפי נוהל זה הינו קיום מלוא התנאים המצטברים להלן:

המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת הוא אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בתוספת הראשונה לצו הכניסה לישראל.
)פטור מאשרה( התשל”ד-1974 ,או בעל דרכון ביומטרי של מדינה המנויה בתוספת השנייה לתקנות האמורות, ותוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום תקופת היתר ההעסקה..
במשרד הפנים קיימת רשימת מדינות עימן קיים הסדר פטור מאשרת ביקור ב/2 לפי צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( .)”קונסולרי שירות – “www.mfa. gov.il באתר
תנאי נוסף שקובע הנוהל הוא שהמומחה מוזמן לתקופת עבודה קצרה בישראל, שאינה עולה על 45 ימים.
בנוסף קובע הנוהל.
עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר, כגון ביצוע תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר בחו”ל
לא קיימת מניעה אחרת על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה או על פי שיקול דעת פקיד מוסמך ברשות ההגירה לאישור הבקשה, ופקיד מוסמך של הרשות לא מצא כי לאור נסיבות הבקשה, אין מקום לטפל בה בהליך מזורז זה./
שולמה אגרת הבקשה כדין לפי סעיף 1י’ לחוק עובדים זרים, התשנ”א-1991.
לצורך הגשת בקשה להיתר לפי נוהל זה יש למלא ולהגיש לרשות “טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה” ובכלל זה חתימה על כתב ההתחייבות הרלוונטי.
להורדת הנוהל המלא וטפסי הבקשה להעסקת מומחה לחץ ממש כאן
נספח ח לטופס הבקשה המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים ממש כאן
נוהל קובע שבקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר לפי נוהל זה תוגש על ידי חברה/שותפות/עוסק מורשה הרשומים כדין בישראל.
על המעסיק לצרף לבקשתו את מלוא המסמכים הבאים:
נסח רישום מרשם החברות/השותפויות/ רישוי עסקים
כאשר המעסיק המבקש הוא חברה זרה וללא סניף/שלוחה בישראל )להלן: “חברה זרה”(- יש להציג ייפוי כוח שנחתם בפני נציגות ישראל בחו”ל, או ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון בחו”ל ואושר באפוסטיל )
העתק קבלה על תשלום אגרת הבקשה באמצעות אתר האינטרנט  של משרד הפנים
צילומי דרכון של הנתין הזר.
ה.       .תעודות המעידות על מומחיותו/השכלתו של הנתין הזר )על התעודות להיות מתורגמות לעברית או אנגלית(. תרגום נוטריוני על ידי נוטריון מוסמך
את טופס הבקשה על נספחיה יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת בלבד-.

“קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה”-איזה מסמכים צריך להביא לפגישה במשרד הפנים?

 בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן, ככל שניתן, ותשובה לפונה תישלח במייל/פקס.
 לא תתאפשר הגשת בקשה מקבילה להעסקת המומחה הזר בישראל על ידי המעסיק לתקופה העולה על 45 ימים. במידה ויימצא כי הוגשה בקשה כאמור במקביל, תידחה הבקשה לפי נוהל זה.
.לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר ההעסקה שהונפק לפי נוהל זה, על המעסיק ו/או המומחה הזר ו/או ב”כ לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין תוך  שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל, לשם הגשת בקשה לרישיון העבודה
נוהל לקבלת היתר להעסקת עובד זר

 בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן, ככל שניתן, ותשובה לפונה תישלח במייל/פקס.

 לא תתאפשר הגשת בקשה מקבילה להעסקת המומחה הזר בישראל על ידי המעסיק לתקופה העולה על 45 ימים. במידה ויימצא כי הוגשה בקשה כאמור במקביל, תידחה הבקשה לפי נוהל זה.

.לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר ההעסקה שהונפק לפי נוהל זה, על המעסיק ו/או המומחה הזר ו/או ב”כ לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין תוך  שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל, לשם הגשת בקשה לרישיון העבודה

מה המסמכים שעלינו להביא לפגישה במשרד הפנים והאם צריך לקבוע תור?
אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,
הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1
חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/
)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה
דרכונו הזר של המומחה.
 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
צילום ההיתר
 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י’ לחוק עובדים זרים, התשנ”א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.


אנו מעניקים סיוע בנושא תרגום נוטריוני של תעודות למטרת משרד הפנים ונשמח לסייע 03-7949755
אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,
הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1
חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/
)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה
דרכונו הזר של המומחה.
 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
צילום ההיתר
 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י’ לחוק עובדים זרים, התשנ”א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.
אנו מעניקים שירותי תרגום נוטריוני למטרת הבאת מומחה זר כמו כן אנו מעניקים שירותי עו”ד לענייני אשרות לצורך הבאת מומחה זר ארצה ונשמח לעמוד לרשותכם 03-7949755

אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי נוהל זה,

הבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה. הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה: 1

חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או  עורך דין אשרות המצוייד  בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה. 2/

)טופס בקשה לשינוי סוג אשרה

דרכונו הזר של המומחה.

 יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו 6 חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.

צילום ההיתר

 תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י’ לחוק עובדים זרים, התשנ”א-1991 ,ואגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות.

אנו מעניקים שירותי תרגום נוטריוני למטרת הבאת מומחה זר כמו כן אנו מעניקים שירותי עו”ד לענייני אשרות לצורך הבאת מומחה זר ארצה ונשמח לעמוד לרשותכם 03-7949755

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא