מחירון הסכם ממון נוטריוני

הסכם ממון מחירון

קיים טווח מחירים רחב ביותר בכל הנוגע למחירו של הסכם ממון ואולם אין כל ספק המחירים הרווחים, הם בין 2,000 ש"ח ועד ל 6,000 ש"ח עבור הסכם ממון כולל אישור נוטריון,  בין בני זוג לפני הנישואין שרוצים להסדיר עתידית את ענייניהם הכלכליים אף כי טרם צברו רכוש משמעותי או בכלל.

עלותו של הסכם ממון הולכת ועולה ככל שמדובר על הסכם ממון מורכב יותר והסדרת היקפי רכוש גבוהיים יותר. לעיתים בהמשך לעריכת הסכם הממון נדרשות העברת בעלויות בנכסים בין בני הזוג או רישום הערת אזהרה או רישום שמות בעסקו של בן הזוג.

כאמור לעיל, המחיר המקובל להסכמי ממון הינו בין 2,000-6,000 ש"ח אם מדובר על בני זוג אשר מצויים בתחילת דרכם ואין בידם רכוש משמעותי. לעומת זאת, אם מדובר בבני זוג אשר מעוניינים לערוך הסכם ממון מורכב אשר מכיל גם נכסים משני הצדדים ודורש לעיתים שיקולי מיסוי אזי המחירים ינועו בין 5,000-10,000 ש"ח והכל תלוי במורכבות ההסכם. מובן שאין במחירים המפורסמים כאן על מנת לחייב את מי מעמיתיי למקצוע אשר הינו מקצוע חופשי ובהחלט לכל אחד מהם מותר לגבות ככל שהוא סבור שמקצועיותו דורשת.

דני ויפעת (השמות המלאים שמורים במערכת) תושבי קריית אונו הגיעו לערוך הסכם ממון. השניים זוג צעיר בתחילת דרכם התלבטו רבות אם לערוך אותו. לאחר התלבטויות ארוכות חתמו על ההסכם והתחתנו ברוב אושר ופאר. לא חלפו עשר שנים והזוג עמד על מדרגות הרבנות.

סיפורם היה קל ופשוט השניים הציגו את הסכם הממון והלכו איש לדרכו. שונה היה סיפורם של דלית ויוגב תושבי גבעתיים שאף הם הגיעו לערוך הסכם ממון אך דלית עמדה על רגליה האחוריות והסבירה שלא תחתום על הסכם ממון כי זה לא רומנטי. עשר שנים אחר כך כשהתגרשו נמשך הליך הגירושין למעלה משלוש שנים עם לא מעט עוגמת נפש לילדיהם. כל כך חבל.

מחיר הסכם ממון מה הוא כולל

עריכת הסכם ממון כוללת בדרך כלל גם מתן ייעוץ כוללני בשאלת הדרך המשפטית הנכונה לשכלל את זכויותיכם באופן שלא תיפגע ההפרדה הרכושית שאתם רוצים לעשות. מובן כי מחיר הסכם ממון כולל גם דיון אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה אך שימו לב כי אם אתם עורכים את ההסכם לפני הנישואין ומאשרים אותו אצל נוטריון הוא אינו כולל את מחיר האישור הנוטריוני עצמו. אישור נוטריוני להסכם ממון עולה 368 ש"ח בתוספת מע"מ לעותק הראשון ובעבור כל עותק נוסף תשלמו סך של 66 ש"ח בתוספת מע"מ.

אם תאשרו את ההסכם בבית המשפט תשלמו אגרת אישור הסכם בסך של 450 ש"ח.

למחירון נוטריון מעודכן לכל עלויות האישורים הנוטריונים כנסו לאתר משרד המשפטים היחידה לרישוי נוטריונים לאתר הנוטריון או לאינדקס הנוטריונים.

https://youtu.be/B8tAt2vUo20

כמה עולה הסכם ממון נוטריוני

אישור הסכם ממון יכול להיעשות אצל נוטריון בין אם הוא ערך בעצמו את הסכם הממון ובין אם מישהו אחר ערך את הסכם המממון. יחד עם זאת קיימת חשיבות לעריכת הסכם הממון עצמו אצל עו"ד הסכם ממון לנוכח העובדה שפגמים בהסכם הממון עלולים להביא חלילה לפסילתו.

למרות היותי נוטריונית אני ממליצה שבמקרים בהם ההסכם הוא מעט מורכב או כאשר מדובר באדם שהוא עולה חדש יאושר ההסכם בבית המשפט אפילו אם בני הזוג טרם נישאו.

 הסכם ממון לדוגמא

באינטרנט ניתן למצוא דוגמאות רבות להסכמי ממון וניתן לראות בעין בלתי מקצועית כי הסכמי הממון אינם מותאמים אישית לכל סיטואציה בין בני אך ניתן לקבל מהם ראשיתו של מידע בדבר הניסוחים הרלבנטיים.

מובאת בזאת דוגמא להסכם ממון שבהחלט מאוד לא מומלץ להשתמש בה ללא ייעוץ משפטי וללא התאמות רלבנטיות.

הסכם ממון-דוגמא לא לשימוש ללא ייעוץ משפטי

שנערך ונחתם ב_________, ביום __ לחודש _______ שנת _______

בין:               ת.ז. _________

                     רחוב __________

                     (להלן – "האישה")                               מצד אחד;

לבין:               ת.ז. _________

                     רחוב __________

                     (להלן – "הבעל")                                                מצד שני;

הואיל:            והצדדים הינם רווקים;

והואיל:    וברצון הצדדים לבוא ביניהם בברית הנישואין, לגור ולחיות יחדיו כבעל ואישה במשק-בית משותף;

והואיל:    והצדדים מתעתדים להינשא זל"ז כדמוי ביום __________;

והואיל:    והצדדים חפצים לנקוט בנישאיהם משטר הפרדה רכושית מוחלטת.

והואיל:    והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את יחסיהם הממוניים ואת יתר מכלול היחסים, טרם תחילת חיי הנישואין והחיים המשותפים, הכול כמפורט להלן בהסכם זה.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.                      מבוא

המבוא להסכם זה ונספחו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאים מתנאיו.

2.     הגדרות:

"זכויות" בהסכם זה, משמע –   כל זכות קיימת, ובכלל זאת רכוש ו/או נכסים, הן דניידי והן דלא-ניידי, כספים, לרבות זכויות לקבלת כספים, פיקדונות, ניירות-ערך, מניות, אגרות-חוב, פיצויים, שילומים, תגמולים, קנין רוחני, הכנסות וזכויות אחרות, מכל סוג ומין שהוא, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות פירות פירותיהן והשבחת השבחותיהן של זכויות כאמור.

"חובות" בהסכם זה, משמע –  כל חוב קיים, כספי ו/או אחר, ובכלל זאת חוב שנוצר ו/או נובע מהתקופה שלפני ברית הנישואין, קצוב ו/או בלתי קצוב, לכל צד שלישי, בין אם פסוק ובין אם בלתי פסוק, לרבות בקשר לזכויות ו/או רכוש ו/או נכסים של מי מהצדדים, חובות ו/או התחייבויות בגין שטרות, הסכמים וחוזים, דמי נזק, פיצויים, הוצאות, מכל סוג ומין שהוא, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות הפרשי ריבית והצמדה והוצאות אחרות בגין חובות כאמור.

3.               משטר הפרדה רכושית מוחלטת

4.               הסעיף הורד דורש ייעוץ משפטי פרטני

    הוא הדין לגבי ירושות ו/או מתנות שקיבל ו/או יקבל מי מהצדדים. אף אלה יהיו שייכים    
    לצד המקבל ואך ורק לו.

    והוא הדין לחובות ו/או התחייבויות שיש או שיהיו לכל צד. אף אלה יחולו אך ורק על
    אותו צד.

למען הסר ספק, מוסכם על הצדדים, כי במהלך מערכת היחסים ביניהם, תחול הפרדה רכושית  מוחלטת, בהתאם לאמור בהסכם זה, ודיני הלכת/ חזקת השיתוף פרי הפסיקה או דיני איזון משאבים, כמשמעות העניין בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג- 1973 או דיני כוונת שיתוף בנכס ספציפי ( נאמנות, שליחות וכד')-  לא יחולו עליהם.

נכסים/ זכויות/ רכוש שירכוש מי מן הצדדים בעתיד באופן עצמאי, דהיינו, ממקורות כספיים שהינם שלו בלבד- יהיו ויישארו נכסים / זכויות / רכוש של הצד שרכשם.

5.               מבלי לפגוע בתוקף האמור בסעיפים לעיל, הרי רק נכס אשר הצדדים ירשמוהו בבעלותם המשותפת יהא בבעלות הצדדים, וזאת בהתאם לחלקים שנקבעו ברישומו.

6.                למען הסר ספק, מוסכם על הצדדים, כי במהלך מערכת היחסים ביניהם חלה הפרדה רכושית מוחלטת וברצונם כי תמשיך ותחול הפרדה רכושית  מוחלטת, בהתאם לאמור בהסכם לעיל, ודין השיתוף או דין  איזון משאבים  לא יחול עליהם.

7.               הצדדים מצהירים כי אין להם כל תביעה, מכל סוג ומין איש מרעהו.

8.               מבלי לפגוע בתוקף האמור בסעיפים לעיל, הרי רק נכס אשר הצדדים ירשמוהו כבעלותם המשותפת יהא בבעלות הצדדים בהתאם לחלקים שנקבעו ברישומו.

 כל שינוי בהסכם זה, חייב להתבצע רק בכתב וכדין, ובאישור בית המשפט שיאשר הסכם זה, שינוים שלא יתבצעו באופן הנ"ל יהיו חסרי כל תוקף.

9.               ההסדר

 

 • הבעל הינו בעל הזכויות (בשלמות) הרשום של דירה המצויה בחולון ברחוב __________, הידועה כנכס מקרקעין בגוש _____, חלקה _____, תת-חלקה _____ (להלן – "הדירה") וצפוי לקבל מאביו 200,000 ₪ לשיפוץ הנכס.
 • בנוסף, הבעל הינו הינו בעל הזכויות הרשום של רכב מסוג _______, ש"י ___, מ.ר. ______ (להלן – "המכונית").
 • הצדדים מצהירים ומסכימים בזה, כי כל זכויותיו של הבעל בדירה ובמכונית (לרבות כל חלק יחסי ברכישת דירה ו/או מכונית חלופיים בעתיד), הינן, ותישארנה בעתיד, בבעלות בלעדית של הבעל, כלפני הנישואין, אין, וגם לא יהיה, בנישואיהם ובחייהם המשותפים כדי להעניק לאישה זכויות עתידיות כל שהן בקשר אליהן, מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל.
 • מובהר בזה, לגבי זכויות הבעל בדירה ובמכונית, כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, כי גם במקרה שהבעל ימכור את הדירה ו/או המכונית, תחולנה כל ההוראות שבסעיף 3.3 לעיל גם לגבי התמורה שתתקבל כתוצאה מכך, לרבות, אך לא רק, מצב בו תופקד התמורה בחשבון נפרד על-שם הבעל.
 • מוצהר בזה, כי בבעלות בלעדית של האישה מצוי רכוש המפורט ברשימה שבנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן – "המיטלטלין"), וכן מוסכם בזה, כי הוראות סעיפים 3.3 ו- 3.4 תחולנה, בדומה, לגבי המיטלטלין.
 • הסעיף הורד דורש ייעוץ משפטי פרטני
 • למען הסר ספק, הצדדים מצהירים ומסכימים בה, כי שווים של זכויות ו/או חובות ו/או רכוש כל אחד מהצדדים מלפני הנישואין ולאחריהם  מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, לא יאוזן ביניהם, והם מביעים בזה את אי-הסכמתם להסדר איזון משאבים בזכויות ו/או בחובות ו/או ברכוש כאמור לעיל לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן – "החוק"), בין עם פקיעת חייהם המשותפים ובין בכל מועד אחר.
 • מוצהר ומובהר בזה, כי היה ולמרות כל האמור בהסכם זה בדעת הצדדים יהיה ליצור שיתוף בזכויות ו/או בחובות ו/או ברכוש כל שהם, הרי שהם יירשמו ו/או יועברו על-שם שניהם במשותף, או בחלקים שווים ביניהם, לפי החלטת הצדדים בכתב ובחתימת שניהם, באותה עת.

 

10.                        חשבון משותף

 

 • על מנת לקיים בית משותף יפתחו הצדדים חשבון בנק שאליו יכניסו סכומי כסף על פי הסכמות ביניהם.
 • הצדדים מקבלים עליהם איסור הדדי ומוחלט להעביר כספים משותפים הנצברים לאחר הנישואים למי מבני משפחתם.
  • הצדדים מסכימים מראש כי כל העברה כספית שתבוצע למי מבני משפחות הצדדים תיחשב כאילו נעשתה שלא כדין ועל צד זה יהא להחזירה לחשבון המשותף לאלתר או חלילה במקרה פרידה או גירושין להחזיר מחציתה לצד האחר.
  • הצדדים מסכימים מראש כי כל מתנה שתינתן לאחד מהם הינה מתנה לצד זה בלבד ולצד השני לא יהיה כל חלק טענה ו/או דרישה באשר למתנה זו.
  • היה והצדדים יעשו פוליסות ביטוח חיים, אזי הפוליסות תהיינה הדדיות והם ירשמו האחד את השני כמוטבים ראשונים בפוליסה.

11.                        הוראות לענין כל הסדר

 

 •  
 •  

12.                        אישור ההסכם

 

הצדדים יפנו בהקדם, לפני בואם בברית הנישואין, לבית משפט לענייני משפחה בראשון-לציון ויתייצבו בכל מועד שייקבע לצורך מתן אישור להסכם זה, לפי חוק יחסי ממון.

13.                        סמכות שיפוט

 

הסמכות הייחודית והבלעדית לשפוט ולהכריע בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוך ביחס להסכם זה, לרבות פירושו, הפרתו ואכיפתו, וכן בכל ענין הנובע מחייהם המשותפים של הצדדים, תוקנה לבית המשפט לענייני משפחה, במקום מושבם המשותף האחרון של הצדדים.

 •  

14.                        שונות

 

 •  

ולראיה באו בזה הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש ההסכם:

                   _____ – הבעל                                  ______ – האישה

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!