איך להגן על דירה או עסק בהסכם ממון – מה הזכויות שלכם? מה התהליך? כמה זה עולה? מדריך הסכמי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג-מהו חוק יחסי ממון ומדוע צריך הסכם ממון?

ראיון עם עו"ד רחל שחר בנושא הסכמי ממון על עקרונות העומדים במרכז חוק יחסי ממון

עורך דין ונוטריון רחל שחר מהו חוק יחסי ממון בין בני זוג?

תשובה: חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 הוא חוק שעוסק בדרך חלוקת הרכוש של בני זוג במקרה של גירושין או פטירה.

החוק נחקק בעקבות פניות הרבות לבתי המשפט השונים לענייני משפחה בנושא חלוקת רכוש לפי הלכת השיתוף, כלומר, הכלל המשפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת הגירושין בין בני זוג.

יצויין כי חזקת השיתוף הייתה הכלל המשפטי המכריע בטרם נחקק חוק יחסי ממון ועל כן קיימת חלוקה בין זוגות שנישאו לפני שנת 1974 שאז חלה עליהם חזקת השיתוף, לעומת בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974 שאז חל עליהם חוק יחסי ממון.

עו"ד רחל שחר ראיון בנושא הסכמי ממון כל הזכויות
עו"ד רחל שחר ראיון בנושא הסכמי ממון כל הזכויות

עו"ד רחל שחר מה היו התיקונים המשמעותיים שנעשו עד כה בחוק יחסי ממון?

החוק עבר ארבעה תיקונים החל משנת 1995 ועד התיקון העדכני ביותר שנעשה בשנת 2008.

בעבר, בטרם נחקק חוק יחסי ממון חלוקת הרכוש בין בני זוג נעשתה לפי "הלכת השיתוף" הקובעת כי הרכוש כולו שנצבר במהלך חיי הנישואין מתחלק באופן שווה בין שני בני הזוג.

כל זה היה כמובן בתנאי ששני בני הזוג תרמו כל אחד בדרכו וביכולותיו,  מכוחם וממשאביהם לבניית הזוגיות, גם אם צד אחד הכניס יותר כסף ונכסים לזוגיות, ותרומת הצד השני הייתה דאגה למשק הבית, אז החלוקה נחשבת לשוויונית.[

עו"ד רחל שחר במה השיתוף בנושא יחסי ממון מתבטא?

השיתוף מתבטא גם בכך שהרכוש הרשום על שמו של אחד מבני הזוג בלבד הוא נכס שנרכש במהלך חייהם המשותפים ונרשם רק על שמה של האישה, הוא יהיה שייך גם לגבר מכוח ההבנה שהייתה כוונה לשתף אותו בבעלות. כמובן הדבר תקף גם הפוך. זאת גם אם שמו לא מופיע כבעלים של הרכוש.

כדי שרכוש מסוים יצא מחזקת השיתוף יש להוכיח שלא הייתה כוונה לרשום את הרכוש גם על שמו של בן הזוג השני. נטל ההוכחה הוא על מי שמבקש להשאיר את הרכוש בחזקתו.

כמו כן, רכוש שמקורו מחוץ לזוגיות כגון: ירושה, מתנה מקרובים לאחד מבני הזוג וכדומה, הוא יישאר בחזקת בן הזוג שלו ניתן הרכוש מלבד.

עו"ד רחל שחר מהם עיקרי חוק יחסי ממון ?

החוק נחקק בשנת 1973, והוא מוגדר גם כצו הקובע כי כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, הוא רכוש משותף, ולכן יחולק ביניהם שווה בשווה.

הסדר זה מכונה  "איזון משאבים" וכל הזוגות שנישאו לאחר 1/1/74 מחויבים לו.

 קיימים שני מקרים חריגים שעליהם החוק אינו חל ולא יחול שיתוף ברכוש

המקרה הראשון הוא אם בני הזוג ערכו לפני הנישואין או אחרי כן הסכם ממון.

המקרה השני הוא אם בני הזוג ערכו הסכם במסגרת הליך הגירושין, ושני הצדדים חתמו על הסכם חלוקת רכוש שקיבל תוקף של פסק דין מחייב. במקרה השני איןמשמעות לשאלה מתי בני הזוג נישאו זה לזו.

עו"ד רחל שחר מה משמעות חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון מקנה זכאות לכל אחד מבני הזוג לקבל מחצית מרכושם המשותף.

נוסף על כך, לפי החוק, נכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין, או שקיבל אותם בירושה או במתנה במהלך הנישואין לא יחולקו בין בני הזוג אלא יישארו בחזקת בן הזוג שעל שמו רשומים הנכסים.

למרות החוק, במהלך השנים התפתחה פסיקה עניפה בבתי המשפט לענייני משפחה אשר קבעה שמתנה שהתקבלה לפני הנישואין אך התערבבה ברכוש המשפחתי, תחולק אף היא בין הצדדים.

חוק יחסי ממון העניק יכולת לנוטריון להעניק אישור להסכמי ממון

התיקון הראשון העניק לנוטריון מוסמך המעניק אישורי נוטריון לתת אישור להסכם ממון.

התיקון קבע שהסכם ממון שנחתם לפני הנישואין יכול להיות מאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976.

התיקון עולה בקנה אחד עם חוק הנוטריונים אשר קובע חובת נוכחות הנוטריון כאשר בני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

תיקון נוסף לחוק יחסי ממון היה התיקום הקובע כי הסכם יחסי ממון שנערך לאחר שבני זוג נישאו  מחייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני שלו.

החוק קובע כי אישור להסכם ממון יינתן רק לאחר שבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני נוכח לדעת שבני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית, ושבני הזוג מבינים את משמעותו ואת תוצאותיו.

במהלך השנים התפתחה פסיקה עניפה המדגישה כי קיימת חשיבות לוודא שההסכם לא נחתם מעושק כפייה טעות או הטעייה.

עו"ד רחל שחר ראיון בנושא הסכמי ממון כל הזכויות
עו"ד רחל שחר ראיון בנושא הסכמי ממון כל הזכויות

חוק יחסי ממון בבסיסו קובע אם כך שיתוף רכושי בין בני זוג

סעיף 1 לחוק יחסי ממון קובע כך:

“1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.”

כמו כן, מאחר והסכם ממון הוא חוזה ייחודי הנערך בין בני זוג, החוק קובע את דרישות לעניין אופן אישור ההסכם, למען שיהיה לו תוקף משפטי.

בנוסף לכך, סעיף 3 לחוק יחסי ממון קובע:

3. (א) לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף […]”.

זהו למעשה הסעיף המשמעותי ביותר בחוק יחסי ממון וכל עורך דין מסביר אותו ללקוח כבר בפגישה הראשונה בעת שמגיעים לייעוץ אצל עורך דין ולהסבר על נושא יחסי ממון.
סעיף 5 לחוק יחסי ממון מתייחס לאיזון המשאבים בין בני הזוג שנישאו במקרה של פקיעת הקשר:
5. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –
(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
(2) גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על–ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני–הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
(ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לעניין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.
(ג) בסעיף זה, “כלל נכסי בני הזוג” – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.
לכן כאשר בני זוג לא עורכים הסכם ממון, בין אם לפני הנישואין ובים אם לאחריהם, יחולקו כל הנכסים שנצברו ביניהם חצי חצי.
ס' 5 לחוק יחסי ממון מתייחס לאיזון משאבים כאשר פוקע הקשר

לכן בראייה שלי כעו"ד הסכם יחסי ממון קיימת חשיבות לעריכת הסכם ממון בראש ובראשונה כדי להגן על רכושכם מלפני חיי הנישואין.

פעמים רבות הסכם יחסי ממון חושב מאוד בפרק ב' בו כל אחד מבני הזוג מביא איתו רכוש מלפני חיי הנחשואין.

עו"ד רחל שחר מהי למעשה אותה הפרדה רכושית עליה מדבר חוק יחסי ממון?

הפרדה רכושית משמעותה כי בני הזוג שחתמו על הסכם ממון יחיו בפועל על פי אותם עקרונות של הסכם יחסי ממון  וכי תתקיים אותה הפרדה רכושית והרכוש עליו החליטו כנפרד אכן יהיה נפרד. אם הרכוש עליו החליטו כנפרד לא יהיה נפרד אז בית המשפט יוכל לקבוע כי בפועל הצדדים ערבבו בין הנכסים.

כי נכסים מסוימים עליהם יסכימו בני הזוג לא ייכללו במסת הנכסים עליה יחול איזון המשאבים כקבוע

עו"ד שחר, מהו העיקרון העומד במרכז הפרדה רכושית חלקית בהסכם יחסי ממון?

הפרדה רכושית חלקית משמעותה שעל חלק מהנכסים יחול שיתוף ועל חלק אחר תחול הפרדה רכושית. אם רוצים לקיים על חלק מהנכסים שיתוף ועל חלק אחר הפרדה רכושית קיימת חובה לציין זאת מפורשות בהסכם הממון וזהו עיקרון העומד במרכז הסכם יחסי ממון.

כך למשל ניתן לקבוע כל אחד מהעקרונות הבאים:

  • שיתוף מלא ברכוש שהצטבר החל מתחילת הנישואין או החיים המשותפים מלבד זכויות סוציאליות.
  • שיתוף מלא ברכוש שהצטבר החל מתחילת הנושואין או החיים המשותפים אך הפרדה מלאה ברכוש שהצטבר מלפני חיי הנישואין.
  • שיתוף מלא ברכוש שהצטבר החל מתחילת הנישואין או החיים המשותפים אך הפרדה מלאה בעסק שנמצא בבעלות אחד מהצדדים.

עו"ד רחל שחר האם הגנה על עסקים וחברות מלפני חיי הנישואין יכולה לעמוד במרכז הסכם יחסי ממון?

  • הגנה בהסכם יחסי ממון יכולה להיות על כל סוג הנכסים והזכוויות בין אם נכסים מוחשיים ובים אם נכסים לא מוחשיים.
  • קיימת חשיבות לפירוט מלא של הוצאת העסק או הזכויות ממכלול מסת הנכסים המשותפים במסגרת הסכם יחסי ממון.
  • אנשי עסקים רבים ובעלי חברות ציבוריות או פרטיות אינם מודעים למשמעויות המשפטיות ולעובדה כי קרוב לוודאי כי העסק אותו הם מנהלים ומשקיעים בו את כל זמנם והונם הינו עסק משפחתי ושייך גם לזוגתם גם אם בת הזוג אינה מעורבת בשום צורה בעסק.
  • העיקרון הכללי העומד במרכז של הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 קובע שיתוף בכלל המשאבים שנצברו למי מהצדדים במהלך מערכת היחסים- כדי להחריג את העסק המשפחתי החברה בע"מ הסטארט אפ או כל עסק אחר קיימת חשיבות לערוך הסכם ממון.
  • אם לא ערכתם הסכם ממון כל שבת הזוג תצטרך לעשות הינו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתובענה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בנכס והנה לנו בעיה משפטית רצינית ביותר.
  • יצויין כי האישה תוכל לקבל מחצית מהמניות בחברה גם אם מניותיה אינן רשומות בפועל על שמה ברשם החברות, ואולי היא אפילו לא ביקרה במשרדי החברה מימיה.

.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!