תצהיר שעורך דין יכול לעשות אך נוטריון לא-אנו מבצעים עבורכם את כל סוגי התצהירים

⚖️ עורך דין נוטריון שירות בפריסה ארצית  ✅ שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי ✅ ירושה ✅ הסכמי ממון ✅ צוואות | פריסה ארצית ◄ מומלץ מאד – רחל שחר עורך דין ונוטריון

למה להגיע אלינו לשירותי נוטריון ?

✅זמינות מיידית

✅מחירים נוחים

✅חוסכים לך את הריצות

✅מומלצי גולשי גוגל לשנת 2020

✅ שירותי אפוסטיל משרד החוץ ושירותי אפוסטיל בכל הארץ במחירים נוחים

מהו אימות חתימה ולמה בכלל צריך אימות חתימה של נוטריון או עורך דין?

בעולם שבו יש עסקאות בינלאומיות וש עסקאות מקרקעין ורכישות דירות קיימת חשיבות רבה לאימות הזהות של האדם אשר חותם על המסמך.

כשאנחנו מוכרים דירה או קונים דירה אנחנו רוצים להיות בטוחים שמי שחותם על הסכם המכר הוא באמת אותו אדם שחתום על החוזה מכירת דירה ולכן קיים תפקיד הקרוי נוטריון.

נוטריון נבחר מכלל ציבור עורכי הדין רק לאחר שהוכיח את עצמו במשך למעלה מעשר שנים כעורך דין שאין לו כל הרשעה משמעתית או הרשעה פלילית

רק לאחר שעורך הדין מוכיח את עצמו במשך למעלה מעשר שנים אז הוא יכול להרשם להסמכה ולקבל תעודת נוטריון.

מהו אימות חתימה?

אימות חתימה הוא למעשה הליך שבמסגרתו מופיע אדם עם תעודת זהות מקורית או רישיון נהיגה מקורי ותפקידו של נוטריון הוא לוודא שהאדם החותם הוא אכן בעל תעודת הזהות.

על כל נוטריון מוטלת חובה לבדוק שתעודת הזהות אינה חשודה או אינה מזוייפת ולהבחין בשינויים בתעודות המקוריות בתשומת לב רבה.

כך בעצם להגן על הציבור הרחב שחותם על חוזי מכר דירות או צריך להזדהות בפני רשויות.

האם יש משמעות לאימות חתימה בפני נוטריון בהרצליה או בקריית אונו או בגבעת שמואל?

האם המחיר ישתנה?

התשובה לכך היא שלילית מכיוון שכל הנוטריונים במדינת ישראל עובדים על פי אותו מחיר.

כך למשל מחיר אימות חתימה לחותם יחיד הינו 167 שקלים פלוס מעמ.

מחיר אימות חתימה לחותם שני הינו עוד 66 שקלים פלוס מע"מ וכן הלאה לכל חותם נוסף.

על פי חוק נוטריון גם יכול להגיע לביתו של הלקוח עד הבית וזאת כדי לאמת את החתימה בביתו של הלקוח.

במקרה כזה כשהנוטריון מגיע לביתו של הלקוח עליו לגבות על פי חוק גם עלות הגעה לביתו של הלקוח.

משרד המשפטים פרסם בתוך מחירון נוטריון גם את עלויות ההגעה עד הלקוח הביתה.

להלן הודעתה של ועדת האתיקה בנושא אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בוידאו

"בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית שפורסמה ביום 25.03.2020 ובצל מצב החירום שהוכרז בארץ (15.03.20), הנחיות משרד הבריאות והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין, מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם החלטתה התקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל, בנושא שבנדון:

סעיף 15 לפקודת הראיות (להלן: הפקודה) קובע שלוש דרישות מצטברות, בהתקיימן מסמך ייחשב כתצהיר: א. הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר

ב. ההצהרה ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר על ידי המזהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.

ג. דבר מתן האזהרה אושר על ידי המזהיר על פני התצהיר.

כידוע, התצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בבית משפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר.

תכליות מרכזיות נוספות לעריכת תצהיר הן זיהוי המצהיר – בירור ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים המופיעים בתצהיר, כפי שנחזית על פני התצהיר – רכיב שגם הוא חשוב לאמינות התצהיר.

\בנוסף, כאשר מי שערך את התצהיר הוא עורך דין, יש לוודא שהמצהיר מודע לתוכנו של התצהיר עליו הוא חותם תכלית נוספת היא תיעוד תהליך האזהרה בגוף התצהיר, או כלשון הסעיף – "נתינתה תאושר על פני התצהיר".

הנחיות משרד הבריאות לפיהן אין לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת תוך צמצום מגע בין אנשים ושמירת מרחק של 2 מטרים, מחייבות קבלת החלטות והתאמת פעולות עוה"ד לשעת חירום זו.

בהתאם לכך, מוצאת ועדת האתיקה הארצית, כי ככל שקיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר בעת הזו, הרי שיש להתיר אימות החתימה על ידי עורך הדין בהיוועדות חזותית בתנאים המצטברים הבאים בלבד:

המצהיר הציג בפני עוה"ד על גבי הצג תעודה מזהה.

עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.

עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:

"הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________

מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא"ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.

ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.

לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.

חתימת המצהיר_________________;  חתימת עוה"ד_________________".

בהסכמת המצהיר ובכפוף לכלל 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:

א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.

ב. צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.

ג. קריאת האזהרה על ידי עוה"ד, אישור האזהרה ע"י המצהיר.

ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד.

ה. חתימת המצהיר [יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית].

עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה"ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו"ב.

מיד עם קבלת המסמך, עוה"ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה"ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.

המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.

עוה"ד הנדרש להגיש תצהיר לביהמ"ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית לשעת חירום מיום (24.03.2020) וכי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ"ש ככל שיתבקש.

תיעוד של תצהיר כמפורט בסעיף 5 לעיל, בין שהוגש לביהמ"ש ובין שלאו, ישמר בידיי עורך-הדין עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971.

יודגש, תפקידו של עוה"ד בעריכת התצהיר ואימותו אינו טכני בלבד, שכן עוה"ד הוא זה אשר העלה על הכתב את המידע שמסר לו המצהיר ועליו לוודא כי המצהיר הבין את תוכן התצהיר כפי שנערך שכן, בעצם האימות על ידי עוה"ד הוא נותן תוקף לתצהיר.

לסיכום, לאור החשיבות באזהרת המצהיר ואמיתות תוכנו של התצהיר, על עורכי הדין לשמור על השימוש באימות חתימה בהיוועדות חזותית כחלופה למקרים בהם לא ניתן היה לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות המצהיר, או ע"י עריכת "הצהרה" (כמפורסם בגילוי הדעת של ועדת האתיקה מיום 17.03.20) ובעת חירום זו בלבד.

יודגש: כי חל איסור להקליט לקוח כאמור בסעיף 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, למעט הקלטה על-פי המפורט בסעיף 5 דלעיל כהוראת שעה, בצל שעת החירום בה אנו מצויים, ולצורך תיעוד טכני בלבד".

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!