אם סיימתם לימודי רפואה בחו"ל כל התרגומים הנוטריוניים כאן בשבילכם

תרגום מסמכים נוטריוניים לצורך רישיון לעסוק ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ולא עשו סטאז' הינו ענין פשוט אם יודעים כיצד לנהל אותו.

לצורך תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ולא עשו סטאז', נדרשת רשימת מסמכים שכולה חייבת להיות אישור העתק נוטריוני נאמן למקור ומתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני.

תרגום מסמכים נוטריונים לצורך רישיון לעסוק ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ולא עשו סטאז' הינו ענין פשוט אם יודעים כיצד לנהל אותו.
תרגום מסמכים נוטריונים לצורך רישיון לעסוק ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ולא עשו סטאז' הינו ענין פשוט אם יודעים כיצד לנהל אותו.
מהם המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לבחינה הממשלתית לקראת סטאז'
2 תמונות פספורט
2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)
במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל.
תיירים: צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף עם אימות נוטריון
שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות – 2 עותקים
טופס בקשה להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ובבחינה לקראת סטאז' – 2 עותקים
דיפלומה סופית ברפואה מאוניברסיטה מוכרת או לחילופין, אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחויבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה במקצוע זה שתוענק במועד מסויים.
הדיפלומה צריכה להיות מתורגמת בתרגום נוטריוני מאומתת על ידי נוטריון עם חתימת נוטריון

אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים מתורגם תרגום נוטריוני לעברית
סילבוס לימודים בבית ספר לרפואה: מקצועות שנלמדו, קורסים, ציוני בחינות – בחלוקה לפי שנים (עדיף בחלוקה לסמסטרים) במהלך שש שנות הלימודים, כולל תאריכי התחלה וסיום מתורגם נוטריוני לעברית עם חתימת נוטריון
במקרים של לימודים ביותר ממוסד אחד, יש להציג את אותם המסמכים עבור כל מוסד בנפרד.
בנוסף, יש להציג ולפרט את הקורסים שהוכרו ואת הדרישה להשלמת קורסים מהמוסד הקודם.
כל המסמכים צריכים להיות מתורגמים לעברית בתרגום נוטריוני ומאומתים על ידי חתימת נוטריון
אישור ממשרד הפנים (תעודת בירור פרטים על נוסע) המפרט כניסות ויציאות מהארץ במהלך תקופת הלימודים.
תרגום ואימות תעודות ומסמכים
אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל. יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סה"כ שני עותקים).
מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית או בשפה הערבית יש לתרגם לעברית על ידי מתרגם מוסמך בישראל.
יש להגיש העתק של המסמך המקורי והתרגום שלו כתרגום נוטריוני
תרגום ואימות תעודות ומסמכים
אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל נשמח לסייע 052-4616973

על פי מידע אשר פורסם במשרד הבריאות, רופא שסיים לימודי רפואה בחו"ל, בעל דיפלומה מוכרת, ואשר לא סיים סטאז' בארץ בה למד, יהיה זכאי לרישיון לעסוק ברפואה במדינת ישראל רק לאחר שעמד בהצלחה בבחינה ממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ולאחריה שנת סטאז' במוסד מוכר.

בחינת USMLE                                                                       

על פי תיקון לתקנות הרופאים שאושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ופורסם  ברשומות, רופא שיעמוד בהצלחה בבחינות  USMLE  לפי הכללים המפורטים להלן, יהיה זכאי לקבלת פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ולקבל הרשאה לסטאז' ברפואה.

תהליך קבלת הרישיון  ברפואה לבוגרי חו"ל, אשר עושים סטאז' בארץ כולל את השלבים הבאים (מידע מפורט בהמשך):

הגשת בקשה לבחינה לקראת סטאז'

בחינה או פטור על סמך בחינת USMLE, וסטאז' (12 חודשים)

קבלת היתר זמני

קבלת רישיון קבוע

הגשת בקשה לבחינה לקראת סטאז'

הזכאות לגשת לבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ניתנת על-ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

על פי המידע המופיע באתר משרד הבריאות ניתן להגיש בקשה לרישום לבחינה עד – 60 יום לפני מועד הבחינה.

בחינה וסטאז'

​בחינה לקראת הסטאז'

הבחינה מתקיימת פעמיים בשנה (מועד חורף ומועד קיץ).

לאחר בדיקת המסמכים על-ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים, יופנה הרופא להיבחן בבחינת הממשלתית לקראת סטאז'. טופס הבקשה להיבחן יועבר למועצה המדעית של הר"י, לשם רישומו של הרופא ושיבוצו בבחינה .

על פי המידע הרשמי המופיע באתר משרד הבריאות מידע על תאריך הבחינה, מיקומה ותוצאותיה יקבל הרופא ישירות מוועדת הבחינות במועצה המדעית של הר"י (רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,  טל: 03-6100444).

תיירים המבקשים לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות

על פי חוק, כדי לקבל תעודת מקצוע במקצועות רפואיים מטעם משרד הבריאות, יש להיות אזרח או תושב במדינת ישראל.

תיירים יכולים לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות
תיירים יכולים לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות

תיירים יכולים לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות.

במידה ועמדו בבחינה בהצלחה, ציונם יהיה תקף למשך שלוש שנים. אם לא יהיו בעלי המעמד האזרחי הנדרש לשם קבלת תעודת מקצוע / רישיון מטעם משרד הבריאות, יידרשו לעמוד בהצלחה בבחינה פעם נוספת.

לקבלת הרשאה לגשת לבחינה הממשלתית, יש לחתום על תצהיר תיירים המבקשים לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות בפני עורך דין מורשה בישראל ולשלוח לאגף לרישוי מקצועות עד 30 ימים לפני מועד הבחינה.

פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה

בחינת USMLE

על פי תיקון לתקנות הרופאים שאושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ופורסם  ברשומות, רופא שיעמוד בהצלחה בבחינות  USMLE  לפי הכללים המפורטים להלן, יהיה זכאי לקבלת פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ולקבל הרשאה לסטאז' ברפואה:

בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו"ל שטרם ביצע סטאז'

אם עמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE: שלב 1 ואחד החלקים (ck) של שלב 2

(USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck).

יהיה פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ויהיה זכאי לקבל הרשאה לסטאז' ברפואה בישראל.

כל זאת, בכפוף לעמידה בשאר תנאי פקודת הרופאים ותקנותיה והכל לפי כל דין.

לפרטים נוספים על בחינת USMLE

סטאז'

לאחר עמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' תונפק לרופא הרשאה לסטאז' והוא ישובץ באחד ממוסדות הרפואה בארץ.

שיבוצם של הזכאים לסטאז' בבתי חולים בארץ מתבצעת על-ידי שרותי הרפואה במשרד הבריאות.

משך הסטאז' הוא שנה (12 חודשים).

היתר זמני לעסוק ברפואה אישור נוטריוני

לשם קבלת היתר זמני לעסוק ברפואה במדינת ישראל, בתום תקופה הסטאז', על הסטאז'ר להעביר לאגף לרישוי מקצועות רפואיים  אישור רשמי מהאחראי על הסטאז'רים על ביצוע הסטאז' בהצלחה, עם פירוט מלא של כל מחלקה ומחלקה בה בוצע הסטאז'.

כל מסמך אשר מוגש למחלקה חייב להיות מאושר באישור נוטריון.

את הבקשה יש לשלוח, בליווי המסמכים הנדרשים, בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים.

לאחר בדיקת המסמכים, תימסר הודעה למגיש הבקשה על זכאותו להיתר זמני.

קבלת ההיתר  מותנת בתשלום אגרת רישוי. ניתן לשלם דרך בנק הדואר ודרך האינטרנט

לאחר תשלום האגרה, ישלח ההיתר הזמני בדואר רשום לרופא.

רישיון קבוע לעסוק ברפואה

 ​רופא בוגר חו"ל שקיבל היתר זמני, עבד לפחות 12 חודשים רצופים וקיבל חוות דעת מקצועית חיובית מרופא מומחה, וכן עמד בתנאי החוק והתקנות, זכאי לרישיון קבוע ברפואה.

 על הרופא להגיש בקשה לרישיון קבוע לאגף לרישוי מקצועות רפואיים  ולצרף את ההיתר הזמני המקורי ואת חוות הדעת המקצועית.

לזכאים ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון קבוע . ניתן לשלם דרך בנק הדואר (שובר תשלום ישלח מהאגף לרישוי מקצועות רפואיים) ודרך האינטרנט.

 לאחר תשלם האגרה ישלח הרישיון בדואר רשום לרופא.

לצורך קבלת שירותי נוטריון ותרגום מסמכים נוטריוני חייגו 03-7949755
לצורך קבלת שירותי נוטריון ותרגום מסמכים נוטריוני חייגו 03-7949755

בדיקת רישום פלילי לצורך קבלת רישיון רפואה בישראל

לשם קבלת התעודה, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש התעודה רישום פלילי.

האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור  ולאחר קבלתו, תונפק התעודה למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות.

על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

בדיקת רישום פלילי לצורך קבלת רישיון רפואה בישראל
בדיקת רישום פלילי לצורך קבלת רישיון רפואה בישראל

ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון.

על המסמכים להיות סגורים במעטפה.

יש להקפיד לקבל אישור על מסירת המסמכים במקום.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם.

מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.

בוגרי הארץ רשאים להגיש העתקים של דיפלומות, אישורי זכאות לתואר ואישור על הכשרה מעשית, שנאמנותם למקור אושרה על ידי מזכירות הפקולטה המתאימה.​

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!