אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה על ידי נוטריון? מעודכן 2021

אימות חתימה נוטריוני אימות חתימה על ידי נוטריון מה ההבדל?

האם ניתן לחתום על ייפוי כח נוטריני מרחוק? באיזה מדינות מותר לחתום מרחוק באמצעים דיגיטליים? מה ההבדל בין חתימה נוטריון לחתימת עורך דין?

צריכים אימות חתימה על ידי נוטריון 👨‍⚖️?

אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל?

מהו תצהיר ולמה הוא משמש? מתי צריך נוטריון ומתי עורך דין?

ניתן לחתום על תצהיר גם אצל נוטריון וגם אצל עורך דין. מתי נצטרך נוטריון?

תצהיר הוא מסמך כתוב וחתום המשמש כעדות בכתב של מוסר התצהיר. התצהיר עצמו מנוסח באופן שהוא מכיל מידע עובדתי הידוע באופן אישי למוסר התצהיר במשפט הישראלי

מסירת תצהיר כוזב שקולה למתן עדות שקר.

תצהיר שנערכו בו שינויים לאחר שכבר נחתם אינו תקף

בעקבות משבר הקורונה, נתנה לשכת עורכי הדין היתר מיוחד ניתן לקבל שירות אימות דיגיטלי מקוון במסגרת עריכת התצהיר. האישור אינו תקף לאימות חתימה על ידי נוטריון אלא רק לאימות חתימה על ידי עורך דין.

אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל ביניהם?
אימות חתימה נוטריוני ואימות חתימה על תצהיר מה ההבדל ביניהם?

תעריף תצהיר בפני עורך דין

תעריף תצהיר בפני עורך דין הינו 167 שקלים לחותם ראשון ו67 שקלים לכל חותם נוסף.

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר), והוא שקול לעדות בעל-פה בבית המשפט על כל הכרוך בה. אסור למסור בתצהיר עדות שקר וניתן לזמן לעדות את המצהיר ולחקור אותו על תצהירו.

בתצהיר ניתן מידע עובדתי כפי שהוא ידוע למצהיר על-פי ידע אישי.

כדי שתצהיר יהיה בעל תוקף, על האדם שמצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע כי הוא צפוי להיענש אם יחתום על תצהיר שקרי.

אם המצהיר אינו יודע קרוא וכתוב אז החוק הישראלי מאפשר לו להטביע על התצהיר סימן אחר במקום חתימה למשל טביעת אצבע.

אנו מעניקים שירותי אימות חתימה בכל השפות לתצהיר רגיל או תצהיר נוטריוני נשמח לסייע 03-7949755
אנו מעניקים שירותי אימות חתימה בכל השפות לתצהיר רגיל או תצהיר נוטריוני נשמח לסייע 03-7949755

תצהיר יכול להימסר רק ל-ידי אדם המוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר, הנקרא גם "משביע".

הגורמים הבאים מוסמכים על פי פקודת הראיות להזהיר את המצהיר וחייבים לחתום בעצמם על כך שהזהירו את המצהיר על-גבי התצהיר עצמו:

  • שופט.
  • דיין
  • היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם.
  • עורך-דין.
  • ראש רשות מקומית.

ו כל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים לחתום על תצהיר.

על המצהיר לחתום על התצהיר בנוכחות המשביע.

לכל תצהיר יש צורה והקפדה על צורת התצהיר חיונית לקבלתו כתצהיר מאושר
לכל תצהיר יש צורה והקפדה על צורת התצהיר חיונית לקבלתו כתצהיר מאושר

איך צריך להיראות תצהיר?

בתצהיר יש לרשום את שמו המלא של המצהיר ואת כתובתו.

את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).

מקובל לחלק את תצהיר לסעיפים שונים הכוללים גם חתימה

כל תיקון או שינוי בתצהיר שנעשה לפני החתימה עליו מחייבים את חתימת שם או ראשי-התיבות של שם המצהיר ליד התיקון או השינוי.

בסוף התצהיר צריך להופיע סעיף עם האזהרה שהוזהר המצהיר על-ידי המשביע.

בסעיף האזהרה (נקרא גם "מודעת השבעה") יופיעו, מלבד האזהרה עצמה:

שמות המצהיר והמשביע.

תאריך ומקום החתימה על התצהיר.

הצהרה שהשבועה והחתימה על התצהיר נעשתה על-ידי המצהיר בנוכחות המשביע.

במקרה שהמצהיר הוא עיוור או אינו יודע קרוא וכתוב – חובה על עורך הדין לכתוב הצהרה על אודות מצבו של המצהיר וכי התצהיר הוקרא בפניו והוא הבין את תוכן התצהיר.

במקרה שהמצהיר הטביע סימן במקום חתימה על התצהיר – שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.

בנוסף אם היה אירוע חריג או אירוע שיש לציין אותו על גבי התצהיר על עורך הדין לציין זאת על גבי התצהיר.

אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

הקלות מטעם לשעת עורכי הדין בתנאים לחתימה על תצהיר בתקופת משבר הקורונה (מרץ 2020)

בשל מצב חירום שהוכרז עקב נגיף קורונה, החליטה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי-הדין, להקל בתנאים ובדרישות לחתימה על תצהירים. ההקלות יהיו תקפות רק בתקופת מצב החירום.

לפי החלטת ועדת האתיקה ולפי החלטת נוספת מיום 07.04.2020, אם קיים צורך דחוף בחתימה על תצהיר בתקופת מצב החירום, יהיה ניתן לעשות זאת באמצעות היוועדות חזותית (שיחת וידאו) עם עורך-הדין, בתנאי שכל התנאים הבאים יתקיימו:

בזמן שיחת הוידאו והאימות, עורך-הדין והמצהיר, נמצאים בישראל.

על המצהיר להציג תעודה מזהה על-גבי הצג הדיגיטלי במהלך שיחת הוידאו.

עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה בנוסח המופיע בהחלטת ועדת האתיקה מיום 07.04.2020.

עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:

הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.

צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.

קריאת האזהרה על ידי עוה"ד, אישור האזהרה ע"י המצהיר.

הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט בתחילתו של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד.

חתימת המצהיר (יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית).

עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה"ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו"ב.

מיד עם קבלת המסמך, עוה"ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה"ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.

דגשים בעבודת נוטריון ועבודת עורך הדין על תצהירים

המסמך שעליו שתי החתימות (של עורך-הדין ושל המצהיר) הוא התצהיר השלם, אותו יהיה ניתן להגיש לבית-משפט או לעשות בו כל שימוש אחר.

על עורך-דין המגיש את התצהיר לבית-המשפט לציין כי הוא נערך בשיחת וידאו וכן כי ברשותו תיעוד חזותי (הקלטה) של ההליך, אם ייתבקש להגישו.

אימות דיגיטלי מקוון

החל מה-07.04.2020, רשות התקשוב הממשלתי מפעילה שירות של אימות דיגיטלי מקוון כחלופה לאימות הזהות האישי הנעשה מול עורך דין.

לצורך קבלת השירות יש לציין את מספר הרישיון ופרטיו של עורך הדין, אך אין צורך בהיכרות אישית קודמת איתו.

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2020/04/תצהיר-לדוגמא-גרסת-pdf.pdf– תצהיר לדוגמא בגרסת pdf להורדה

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2020/04/תצהיר.docx תצהיר לדוגמא בגרסת וורד

לפרטים על ההליך ומידע נוסף ראו https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8

אימות חתימה של נוטריון על תצהיר יכול להיעשות רק על ידי נוטריון מוסמך וזאת בהתאם לחוק הנוטריונים.

בהמשך יובאו בעבורכם מלוא הטפסים הנוטריונים להורדה גם כקבצי וורד וגם בקבצי pdf

על מה דיברנו בעמוד זה

לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות בנושא אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה על ידי נוטריון? מעודכן 2021

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

השאר פרטים לייעוץ ללא התחייבות

לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות בנושא אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה על ידי נוטריון? מעודכן 2021

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!