תצהיר נוטריוני מחיר

כל עבודת הנוטריון והתמחור שלה אינם נתונים לשיקול דעתו של הנוטריון אלא קבועים בחוק. משרד המשפטים הינו הממונה על עבודת הנוטריון והמחלקה לרישוי נוטריונים מפרסמת מעת לעת את מחירון הנוטריון לכל שנה.

הבאנו לנוחותכם דוגמא טופס תצהיר נוטריוני

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה

אני החתום מטה…………………………………………………… נוטריון בעל רישיון מספר …………………………… מאשר כי ביום……………….ניצב/ה לפני במשרדי שבמען …………………………. / כתובת …………………………………………………………………….. מר/ת ………………………………………..
המוכר/ת לי באופן אישי
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות / דרכון ………………. (שם המדינה) / תעודה ציבורית ……………………. מספר………………………….. שהונפק/ה ביום ……………………… ……

ולאחר שנוכחתי שהוא/היא יודע/ת את שפת תצהיר/ההצהרה ………………………….., הידועה גם לי, קרא/ה בנוכחותי / קראתי לו/ה את התצהיר/ההצהרה המצורף/ת ומסומן/ת באות / מספר …………..
ולאחר שתרגמתי לו/ה לשפה ……………………………, שהוא/היא יודע/ת אותה, קראתי את התצהיר/ההצהרה המצורף/ת ומסומן/ת באות / מספר ………….. בפניו/ה
ולאחר שהמתרגם מר/ת ………………………………………………………………………. מכתובת …………………………………………………………. השולט/ת, להנחת דעתי, בשפת התצהיר/ה הצהרה ……………………….., הידועה גם לי, ובשפת התרגום …………………… תירגם/ה לו/ה את התצהיר/ההצהרה, המצורף/ת והמסומן/ת באות …………., לשפת התרגום שאותה הוא/היא יודע/ת (תרגום ההצהרה מצורף ומסומן באות / מספר ……………) לאחר שביררתי ונוכחתי כי מר/ת ………………………….. הבין/ה את תוכן התצהיר/ההצהרה ולאחר שהזהרתי אותו/ה שעליו לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר/ההצהרה וחתם/ה עליו/ה בנוכחותי ומרצונו/ה החופשי.

לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת …………………….. בחתימת ידי ובחותמי, היום …………….

שכר נוטריון ……………שקלים חדשים

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים

צור קשר

תשובה מקצועית לכל סוגייה בנושא הנוטריון ללא כל עלות מצידך

* פנייתך תטופל במהירות 1-800-575-015

אימות חתימה עורך דין או נוטריון