משרד הפנים מאפשר לאזרחים או לתושבי קבע, להגיש בקשה לקבלת אשרת כניסה לישראל עבור תיירים זרים.

מי יכול להגיש בקשה לקבלת אשרת כניסה לישראל עבור תיירים זרים?

רשאים להגיש את הבקשה אזרחים או תושבי קבע.

נוכחות אישית חובה.

מה צריכים לצרף לבקשה?

בהזמנת "זרים קטינים" יש להציג אישור חתום על-ידי שני ההורים של הקטינים המוזמנים או אישור מהאפוטרופוסים החוקיים.

על פי הנחיות משרד הפנים במקרים שבהם מדינת מוצאם או אזרחותם של המוזמנים מוגדרת על-ידי גורמי הביטחון כמדינת אבחון או סיכון, יש למלא טופס קורות חיים מקוצר שיועבר לאישור ביטחוני.

אנו מספקים את כל שירותי הנוטריון בנושא אזרחות והזמנת זרים לישראל ונשמח לסייע 050-6914314

ייפוי כוח להזמנת זרים – אם הזרים מוזמנים לצורך דיון משפטי או ועדת תביעות במוסד לביטוח לאומי יש צטרך לצרף ייפוי כוח ספציפי להזמנת זרים.

שימו לב כי עלות השירות היא 90  ₪. סכומי האגרות משתנים מעת לעת וניתן לשלם את האגרה באופן מקוון

איך מגישים את הבקשה למתן אשרת כניסה למטרת ביקור או תיירות?

יש להדפיס ולמלא את טופס הבקשה לאשרת כניסה למטרת ביקור או תיירות.

 לאחר שמילאתם את הטופס יש להגיש באופן אישי בצירוף המסמכים הנדרשים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגוריכם.

אנו מספקים שירותי תרגום נוטריוני ואישורים נוטריוניים בכל השפות ובאיכות בלתי מתפשרת נשמח לסייע 050-6914314

בקשות לאשרות כניסה ורישיון ביקור תייר מסוג ב2 בעבור נתינים זרים תוגשנה בנציגויות ישראל בארצות המוצא בחוץ לארץ.

יצויין כי בהזמנת זרים לצורך דיון משפטי, על באי כוחם להציג צו בית משפט או זימון לדיון המבהירים כי נוכחותם של הזרים המוזמנים נדרשת.

ככל שתאושר הבקשה, תינתן אשרת כניסה לזרים לתקופה של עד שבעה ימים לכל היותר ובכפוף לקבלת ערבות בנקאית.

מזמינים הטוענים כי חוק השבות חל על המוזמנים יצרפו מסמכים המעידים על כך.

במידה שייפוי הכוח ניתן במועד שבו הזרים שהו מחוץ לישראל, יש לוודא כי ייפוי הכוח נושא אישור נוטריוני שאומת על-ידי קונסולים או נחתם בפני הקונסולים.

תוקף הדרכון הזר של המוזמנים יהיה לתקופה של שישה חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקש.

בכל הגשת בקשה לאשרה ורישיון ביקור ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים.

זקוקים לעזרה בהגשת בקשה להזמנת תייר? נשמח לסייע 050-6914314